Page 18 - จดหมายข่าวฉบับที่ 6-2562
P. 18

วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้นำาสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ”


          แผนที่เส้นทางไปสถานที่จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2562

       ณ ห้องประชุมมั่งมีศรีสุข โรงแรมเมืองทองธานีรีสอร์ท โคราช ต�าบลโตนด อ�าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา   NEWSLETTERS จดหมายข่าว สอ.สธนม.

    18            ค่านิยม “ทำางานเป็นทีม ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก”
   13   14   15   16   17   18   19   20