Page 16 - จดหมายข่าวฉบับที่ 6-2562
P. 16

วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้นำาสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ”


        กลุ่มที่ 4 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา, ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล
             และ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีผู้สมัครจ�านวน 6 คน มีสิทธิ์ได้รับการเลือกตั้ง จ�านวน 2 คน

           นายรุ่งโรจน์ วรชมพู        นางอรพิณ โกสุมภ์ศิริ        นายจ�าลอง แววกระโทก
           เลขทะเบียน  04999         เลขทะเบียน  00243         เลขทะเบียน  06026
           หน่วยงาน  สำานักงานสาธารณสุข   หน่วยงาน  สำานักงานสาธารณสุข    หน่วยงาน  สำานักงานสาธารณสุข
               จังหวัดนครราชสีมา


                                 จังหวัดนครราชสีมา

                                                   อำาเภอขามทะเลสอ
     หมายเลข1       (ข้าราชการบำานาญ) หมายเลข2    (ข้าราชการบำานาญ) หมายเลข3 การศึกษาสูงสุด
                             การศึกษาสูงสุด
                                                - ประกาศนียบัตรพนักงานอนามัย
           การศึกษาสูงสุด
            - สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
                                                 จังหวัดชลบุรี
                               อนามัย วิทยาลัยพยาบาล
             มหาวิทยาลัยมหิดล         - อนุปริญญา พยาบาลผดุงครรภ์     วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคกลาง
     - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง     ผดุงครรภ์วชิรพยาบาล - สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
    ประสบการณ์ท�างาน           - วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา - สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยนครราชสีมา
     - วิทยากรฝึกอบรมทั้งภาครัฐและเอกชนเรื่องการบริหารจัดการ ประสบการณ์ท�างาน ประสบการณ์ท�างาน
      องค์กรสู่ความเป็นเลิศ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ - หัวหน้าฝ่ายโรงพยาบาลชุมชน 5 อำาเภอ -  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำาเภอ
     - อดีตกรรมการดำาเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ - หัวหน้างานสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 10 ปี - คณะกรรมการสหกรณ์บริการสาธารณสุขนครราชสีมา
      จังหวัดนครราชสีมา จำากัด     - คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข - สาธารณสุขอำาเภอเมืองยาง, โนนแดง, ประทาย,
                        นครราชสีมา จำากัด         หนองบุญมาก และขามทะเลสอ
                       - ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
                        นครราชสีมา จำากัด
           นายชัชนัย ติยะไทธาดา  - ได้รับคัดเลือกเป็นธรรมาภิบาลจังหวัดนครราชสีมา
           เลขทะเบียน  08145   - ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำานักนายกรัฐมนตรี
           หน่วยงาน  สำานักงานสาธารณสุข
               อำาเภอพิมาย

     หมายเลข4   การศึกษาสูงสุด           นายนเรนทร์ แฝงสูงเนิน        นายพิเชษฐ์ คิดเห็น
            - ประกาศนียบัตรพนักงานอนามัย
                                               เลขทะเบียน  10764
             วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
                             หน่วยงาน  สำานักงานสาธารณสุข
             จังหวัดขอนแก่น         เลขทะเบียน  00922         หน่วยงาน  สำานักงานสาธารณสุข
     - วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสุขศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล    อำาเภอเมืองนครราชสีมา   อำาเภอเมืองนครราชสีมา
     - สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมายเลข5   (ข้าราชการบำานาญ) หมายเลข6 การศึกษาสูงสุด
    ประสบการณ์ท�างาน                 การศึกษาสูงสุด            - ประกาศนียบัตรสาธารณสุข
     - เจ้าพนักงานสุขาภิบาล 2 สอ.หนองหญ้าขาว อ.พิมาย  - สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต       ศาสตร์ วิทยาลัยการสาธารณสุข
      2528 – 2530                   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม        สิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
     - เจ้าพนักงานสุขาภิบาล 3 สอ.รังกาใหญ่ อ.พิมาย  ประสบการณ์ท�างาน          - สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
      2531 – 2533            - กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำากัด     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     - เจ้าพนักงานสุขาภิบาล 4 สอ.หนองจิก อ.พิมาย 2533 – 2535 - เลขานุการฯ และเหรัญญิก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข ประสบการณ์ท�างาน
     -  เจ้าพนักงานสุขาภิบาล 5 สอ.บ้านซึม อ.พิมาย 2537 – 2540  นครราชสีมา จำากัด - ผู้ช่วยสาธารณสุขอำาเภอบัวใหญ่ 7 ปี
     -  ผอ.รพ.สต.สัมฤทธิ์พัฒนา ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย 2540 – 2562       - ผู้ช่วยสาธารณสุขอำาเภอเมืองนครราชสีมา 6 ปี             ขั้นตอนการเลือกตั้งด้วยเครื่องลงคะแนน
     1             2             5             6
                                   กรณีไม่ประสงค์ลงคะแนนให้ผู้ใด
     3    สัญญาณไฟเขียว   4    ?          1             2   NEWSLETTERS จดหมายข่าว สอ.สธนม.

    16            ค่านิยม “ทำางานเป็นทีม ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก”
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20