Page 1 - จดหมายข่าวฉบับที่ 6-2562
P. 1

จดหมายข่าว

           สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด


           ฉบับพิเศษ เชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2562


             วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้นำาสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ”
           สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ�าปี 2544 และ 2560
          สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด
          529/1 ถนนจอมพล ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
          โทร. 0-4434-1441-3 , 0-4434-1454 โทรสาร 0-4425-4614 , 0-4424-8227
          http://www.koratcoop.com Email : koratcoop@hotmail.co.th
                                     ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด
                                       เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2562
     ที่ สอ.สธนม. ว 800 / 2562
                                         --------------------------------
                     22 ตุลาคม 2562      ด้วยคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำากัด ชุดที่ 43 ได้เสนอเอกสารการเงิน การบัญชี
     เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2562      พร้อมทั้งจัดทำางบแสดงฐานะการเงิน งบกำาไรขาดทุน งบกระแสเงินสดของสหกรณ์ ให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อรับรองงบ
     เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำากัด การเงินประจำาปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 แล้วนั้น
     สิ่งที่ส่งมาด้วย จดหมายข่าวสหกรณ์  จำานวน 1 ฉบับ   อาศัยอำานาจตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 54 และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา
          - ประกาศการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2562  จำากัด พ.ศ. 2559 ข้อ 61 และ ข้อ 68 ให้คณะกรรมการดำาเนินการเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำาปี ปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อย
          - ระเบียบวาระการประชุม           ห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ โดยต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อย
          - งบแสดงฐานะการเงิน             กว่าหนึ่งร้อยคน คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 43 ประชุม ครั้งที่ พิเศษ/2562 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 มีมติให้ กำาหนด
       ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำากัด กำาหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2562ตามความใน วันประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมั่งมีศรีสุข
     พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 54 และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำากัด พ.ศ. 2559 ข้อ 61  โรงแรมเมืองทองธานีรีสอร์ท โคราช ต�าบลโตนด อ�าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
     และ ข้อ 68 ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมั่งมีศรีสุข โรงแรมเมืองทองธานี
     รีสอร์ท โคราช ต�าบลโตนด อ�าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ตามระเบียบวาระการประชุมที่ส่งมาพร้อมนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
       จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป และลงคะแนนเลือกตั้ง
     ประธานกรรมการด�าเนินการ กรรมการด�าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.00 น.  ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562
       โดยน�าบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ�าตัวข้าราชการ หรือบัตรประจ�าตัวลูกจ้างประจ�า หรือ
     บัตรประจ�าตัวพนักงานราชการ หรือบัตรอื่น ๆ ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจ�าตัวประชาชน 13 หลักที่ส่วนราชการออกให้
     ไปแสดงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวด้วย       ( นายวชิระ บถพิบูลย์ )
                                           ประธานกรรมการดำาเนินการ
                     ขอแสดงความนับถือ             สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำากัด

                    ( นายวชิระ บถพิบูลย์ )
                    ประธานกรรมการดำาเนินการ
                  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำากัด


     ฝ่ายธุรการ ต่อ 103 - 105
     หมายเหตุ สมาชิกสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำาปี 2562 ได้ที่ www.Koratcoop.com
                 การประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2562

                      วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562
          ณ ห้องประชุมมั่งมีศรีสุข โรงแรมเมืองทองธานีรีสอร์ท โคราช ต�าบลโตนด อ�าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา


      ระเบียบวาระการประชุม
       ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ  ระเบียบวาระที่ 9  พิจารณาก�าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกัน
       ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ        ของสหกรณ์ ประจ�าปี 2563
             ประจ�าปี 2561 รับทราบรายงานการประชุมใหญ่ ระเบียบวาระที่ 10  พิจารณาคัดเลือกและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
             วิสามัญ ครั้งที่ 1/2562              บัญชีรับอนุญาต ประจ�าปี 2563
       ระเบียบวาระที่ 3  รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปี 2562 ระเบียบวาระที่ 11  พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบของสหกรณ์
       ระเบียบวาระที่ 4  รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2562 ระเบียบวาระที่ 12  การเลือกตั้ง ประธานกรรมการด�าเนินการ
       ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก�าไร   กรรมการด�าเนินการ ประจ�าปี 2563
             ขาดทุน งบกระแสเงินสด ประจ�าปีบัญชีสิ้นสุด ระเบียบวาระที่ 13  การเลือกตั้งและก�าหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบ
             วันที่ 30 กันยายน 2562               กิจการ ประจ�าปี 2563
       ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณาการจัดสรรก�าไรสุทธิ ประจ�าปี 2562 ระเบียบวาระที่ 14 พิจารณาขออนุมัติเป็นหลักการโอนเงินค้างจ่าย
       ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณาแผนงานและงบประมาณ ประจ�าปี 2563    ต่าง ๆ เข้าเป็นทุนส�ารองของสหกรณ์
       ระเบียบวาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการน�าเงินไปฝากหรือลงทุน ระเบียบวาระที่ 15  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
             อย่างอื่น ประจ�าปี 2563


    website : www.koratcoop.com l E-mail : koratcoop@hotmail.co.th l facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำากัด
   1   2   3   4   5   6