Page 4 - จดหมายข่าวฉบับที่ 5-2562
P. 4

วิสัยทัศน์   “เราจะเป็นผู้น�าสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ”

   กองทุนสวัสดิการสมาชิก (กสธท.)                           บรรณาธิการ

                                            นายรุ่งโรจน์ วรชมพู
   - รับสมัครสมาชิกสามัญ และรับสมัครสมาชิกสมทบคู่สมรส หรือบุตร
    อายุในวันสมัครไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์ในวันสมัคร                 กองบรรณาธิการ
                                            นางจีระพงษ์ พจนะโกสีย์
                                            นางพรอรุณ แก้วสุวรรณ
            ค่าสมัคร อัตราเงิน   วันที่คุ้มครอง วันที่คุ้มครอง
       วันที่รับ         รวมเป็นเงิน                   นายนิพนธ์ ทองศรี
    เดือน      แรกเข้า สวัสดิการ    การเสียชีวิต การเสียชีวิต
        สมัคร           (บาท)                     นายกิตติ เอ้กระโทก
            (บาท)  (บาท)      ด้วยอุบัติเหตุ ทุกกรณี
                                            นางกัญญา ผักกระโทก
   ส.ค. 62 1-20 ส.ค. 62 100 1,260 1,360  1 ก.ย. 62  1 ก.ย. 63         นายภรต วรจิตติ
                                          website: www.koratcoop.com
   ก.ย. 62 1-20 ก.ย. 62 100 950  1,050  1 ต.ค. 62  1 ต.ค. 63
                                         e-mail: koratcoop@hotmail.co.th
   หมายเหตุ
    1. วันที่คุ้มครองการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนถัดไป สมาชิกต้องการสอบถามหรือส่งข้อมูลกับสหกรณ์
    2. วันที่คุ้มครองการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือน ที่รับเป็นสมาชิก โทรศัพท์ 0-4434-1441-3 , 0-4434-1454
   ครบ 365 วัน (ยกเว้นกรณีการเสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายภายใน1 ปี)     โทรสาร 0-4424-8227 , 0-4425-4614
    3. การคุ้มครองการเสียชีวิจจากโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ ตั้งแต่วันที่ 1 ของ เดือนถัดไปที่ครบ 2 ปี  หมายเลขภายใน
    4. หากตรวจสอบพบว่า สมาชิกเสียชีวิตให้ข้อมูล ณ วันสมัคร ตามข้อบังคับ ข้อ 9(2) โดยไม่เปิดเผย ผู้จัดการ  ต่อ 119
                                              ต่อ 112 / 113
                                      รองผู้จัดการ
   ข้อความจริง หรือแถลงข้อความนั้นเป็นความเท็จ กสธท. ใช้สิทธิ์ตัดรายชื่อพ้นสมาชิกภาพ ตามข้อบังคับ  ฝ่ายทะเบียนหุ้นหนี้  ต่อ 114
   ข้อ 14(1)(3) ได้                           ฝ่ายธุรการ   ต่อ 104 - 105
     ข่าว สส.ชสอ.                           ฝ่ายบัญชี    ต่อ 121
                                      ฝ่ายการเงิน
                                              ต่อ 116, 117, 120
                                      ฝ่ายสินเชื่อ  ต่อ 106 - 109
   รับสมัคร สส.ชสอ. ทุกเดือน โดยจะได้รับความคุ้มครองหลังจากได้รับการพิจารณาเข้าเป็นสมาชิก ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์  ต่อ 101, 102
   โดยสมาชิกภาพจะสมบูรณ์ เช่น สมัคร 1 มีนาคม 2561 จะได้สิทธิ์เป็นสมาชิกภาพ 1 พฤษภาคม 2561  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 115
     - สามัญ ต้องเป็นสมาชิกสามัญของ สสธท. แล้ว             ศูนย์ประสานงาน สสธท. / สส.ชสอ. ต่อ 111
     - สมทบ คู่สมรส บิดา มารดา บุตร ของสมาชิกสามัญของสมาชิก สส.ชสอ. และต้องเป็นสมาชิก  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด
   สสธท.                                 529/1 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
   รอบปกติ
     - ผู้สมัครที่มีอายุไม่เกิน 56 ปี (ต้องเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2506 และ 2507
   เป็นต้นไป)                                 บัญชีเงินฝากสหกรณ์ ชื่อบัญชี
     - ค่าสมัคร ค่าบ�ารุง เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,840 บาท        “สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด”
   หลักฐานที่แนบสมัคร                             ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา
     - ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือ ส�าเนาบัตรข้าราชการ ส�าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สมัคร  เลขที่บัญชี 301-1-52815-2
   ของผู้จัดการศพ และผู้รับผลประโยชน์                     ธนาคารออมสิน สาขาถนนจอมพล
     - ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งจากโรงพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลของรัฐ เลขที่บัญชี 0-5459005667-4
                                         ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนอัษฎางค์
    สสธท. และ กสธท. ดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบได้ที่            เลขที่บัญชี 538-419699-3
    http://www.koratcoop.com หรือ www.cpct.or.th              ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ สาขานครราชสีมา
    * สส.ชสอ. สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ http://www.fscct.or.th/       เลขที่บัญชี 02-001-381-8417
     หรือ http://www.koratcoop.com
    * ยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครตามแบบ   “ยื่นค�าขอกู้เงินสามัญ/การศึกษา/พัฒนาคุณภาพชีวิต
     ที่ก�าหนดในวันท�าการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น.           กับสหกรณ์ต้องแสดงบัตรประจ�าตัวของผู้กู้
    ติดต่อสอบถามได้ที่ 044-254614 ต่อ 111 หรือ 094-3561983        และผู้ค�้าประกัน ฉบับจริงต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกครั้ง
                                        และแนบสลิปเงินเดือนพร้อมถ่ายหน้าบัญชี
                                          ที่มียอดเงินเดือนโอนเข้าบัญชีด้วย”
         สหกรณ์ร่วมไว้อาลัยสมาชิกที่ถึงแก่กรรม

    1. นายครรชิต วัชระพงษ์เทพ    สสอ.ครบุรี
    2. นางสาวกาญจนา พัชรวาสนันท์  สสอ.เมืองนครราชสีมา

      4  ค่านิยม “ท�างานเป็นทีม ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก”
   1   2   3   4