Page 3 - จดหมายข่าวฉบับที่ 5-2562
P. 3

วิสัยทัศน์   “เราจะเป็นผู้น�าสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ”

                               การช�าระเงินของสมาคม
                ข่าว สส.พชพ.           1. ช�าระได้ที่สมาคมฯ วันจันทร์ พุธ ศุกร์
                                 2. ส่งธนาณัติ ไปรษณีย์นครราชสีมา ในนามบัญชี น.ส.ลดาวัลย์ เนตระกูล
                โดย นายวันชัย เสลานอก      3. ช�าระทางธนาคาร ธกส.นครราชสีมา ในนาม “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
                  กรรมการด�าเนินการ     เพื่อนช่วยเพื่อนสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมา” เลขที่ 02-0051443-632
                               แล้วส่งใบฝากให้สมาคมฯ โดยด่วนและพร้อมเขียนชื่อ/นามสกุล เลขทะเบียน
                               สมาชิกสมาคม
   คุณสมบัติของผู้สมัคร                  ติดต่อสอบถาม นางสาวลดาวัลย์ เนตระกูล 081 - 0680914,
     1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดนครราชสีมา หรือ คู่สมรส นายวันชัย เสลานอก 089 - 8647026, นางทศพร ดวงดารา 086 - 6484495,
     2 อายุไม่เกิน 60 ปี ในวันรับสมัครสมาชิกใหม่ ทุกวันพุธ สัปดาห์ ที่ 2 นายรุ่งโรจน์ วรชมพู 081 - 2659070
      ของทุกเดือน                      ส�าหรับ ปี 2562 สมาคมเก็บเงินสงเคราะห์ ดังนี้
   หลักฐานการสมัคร                      งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์  850 บาท (เป็นเงินบ�ารุง 50 บาท)
     ใบสมัครตามแบบที่ สส.พชพ.สอ.นม.ก�าหนด / ส�าเนาบัตรข้าราชการ/ ส�าเนา   งวดที่ 2 สิงหาคม  800 บาท รวม 1,650 บาท
   บัตรลูกจ้าง/ส�าเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ/ ส�าเนาทะเบียนบ้าน/ ส�าเนา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2562
   ทะเบียนสมรส รับรองส�าเนาถูกต้องด้วยลายมือชื่อผู้สมัครเองเท่านั้น/ ถ่ายขนาด  สมาชิกเสียชีวิต 6 ราย
   1 นิ้ว 1 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน/ ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ โดยสถานพยาบาล หมายเหตุ สมาคม พชพ. มีโครงการที่จะให้สมาชิกช�าระเงินสงเคราะห์ศพ
   ของรัฐ ที่มีอายุไม่เกิน 30 วัน
                               ล่วงหน้า หักจากเงินปันผล/เฉลี่ยคืนช�าระโดยให้สหกรณ์ฯ เป็นผู้หักเงิน
   ค่าธรรมเนียม                      เป็นประจ�าทุกปี ปีละ 1,650 บาท (หักครั้งเดียว) สมาคมฯ จะท�าหนังสือสอบถาม
     ค่าสมัคร 100 บาท , เงินบ�ารุง 50 บาท , เงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า 400 มายังสมาชิกทุกคนว่ามีความยินดีจะให้หักเงินหรือไม่ โปรดรอหนังสือสอบถาม
   บาท (4 ศพ) รวม 550 บาท                 ในไม่ช้านี้

        ข่าว สสธท.                          วันที่รับ   ค่าสมัคร/ค่าบ�ารุง/ วันที่สมาชิก
                                     สมัครสมาชิก  เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ภาพสมบูรณ์
   รอบปกติ                             1-20 ก.ค. 62 (วันท�ำกำร) 4,040 บำท 1 ก.ค. 63
    - รับสมัครสมาชิกสามัญ / รับสมัครสมาชิกสมทบคู่สมรส อายุไม่เกิน 55 ปี บริบูรณ์ในวันสมัคร
    - รับสมัครสมทบบุตร อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันสมัคร 1-20 ส.ค. 62 (วันท�ำกำร) 4,040 บำท 1 ส.ค. 63

   รอบกรณีพิเศษ
    - รับสมัครสมาชิกสามัญ / รับสมัครสมาชิกสมทบคู่สมรส อายุเกิน 55 ปี แต่ ไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์ในวันสมัคร
    - รับสมัครสมทบบุตร อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์ในวันสมัคร
       ตารางการรับสมัครสมาชิกและคุ้มครอง (วาระพิเศษ) อายุเกิน 55 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 - 20 ตุลาคม 2562


                            วันที่สมาชิกสภาพสมบูรณ์ สมาชิกสภาพสมบูรณ์ ในวันที่ 1 สมาชิกสภาพสมบูรณ์
   วาระ  วันที่รับสมัคร วันที่สหกรณ์ส่งข้อมูล วันที่สมาคมพิจารณา กรณีเสียชีวิต ของเดือนที่ครบรอบ 1 ปี จากการเจ็บป่วยทุกชนิด
   พิเศษ       พร้อมเงินให้สมาคม อนุมัติรับในหลักการ
                              ด้วยอุบัติเหตุ ยกเว้นเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งทุกชนิด ในวันที่ 1 ของเดือน ที่ครบ 2 ปี
    1  1 - 20 ส.ค. 2562 21 - 25 ส.ค. 2562 25 ส.ค. 2562 1 ก.ย. 2562    1 ก.ย. 2563      1 ก.ย. 2564

    2  1 - 20 ก.ย. 2562 21 - 25 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2562 1 ต.ค. 2562    1 ต.ค. 2563      1 ต.ค. 2564
    3  1 - 20 ต.ค. 2562 21 - 25 ต.ค. 2562 27 ต.ค. 2562 1 พ.ย. 2562    1 พ.ย. 2563      1 พ.ย. 2564

           ตารางเงินค่าสมัครและเงินสมทบ
       “กองทุนเงินบริจาคเพื่อความมั่นคง” ที่สมาคมจัดตั้งขึ้น หมายเหตุ : กรณีเสียชีวิตก่อนวันที่มีสมาชิกภาพสมบูรณ์ ด้วยการเสียชีวิตทุกกรณี

   อายุของ ค่า ค่าบ�ารุง เงิน  เงินสมทบ          สสธท. จะหักเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเป็นเงินค่าสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกที่
   สมาชิก       สงเคราะห์ เพื่อความมั่นคง รวม   เสียชีวิต ตั้งแต่วันที่มีสมาชิกภาพสมบูรณ์ ด้วยการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ตั้งแต่
   ณ วันสมัคร สมัคร รายปี ล่วงหน้า รอบสมัครวาระพิเศษ  วันที่ 1 ของเดือนถัดไป นับจากวันที่คณะกรรมการอนุมัติรับเป็นสมาชิก จนถึงวัน

   อำยุ 56 ปี 20 บำท 20 บำท 4,000 บำท 4,000 บำท 8,040 บำท ที่สมาชิกในวาระพิเศษเสียชีวิต และจะคืนเงินบ�ารุงรายปี และเงินสมทบเพื่อความ
                               มั่นคงให้ทายาทครบตามจ�านวน
   อำยุ 57 ปี 20 บำท 20 บำท 4,000 บำท 4,000 บำท 12,040 บำท

   อำยุ 58 ปี 20 บำท 20 บำท 4,000 บำท 4,000 บำท 16,040 บำท หลักฐานที่แนบสมัคร
                               - ส�าเนาบัตรประชาชนหรือส�าเนาบัตรข้าราชการ /ส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
   อำยุ 59 ปี 20 บำท 20 บำท 4,000 บำท 4,000 บำท 20,040 บำท และของผู้จัดการศพและผู้รับผลประโยชน์
                               - ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มของ สสธท. เท่านั้น
   อำยุ 60 ปี 20 บำท 20 บำท 4,000 บำท 4,000 บำท 24,040 บำท

                   ค่านิยม “ท�างานเป็นทีม ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก” 3
   1   2   3   4