Page 2 - จดหมายข่าวฉบับที่ 5-2562
P. 2

วิสัยทัศน์   “เราจะเป็นผู้น�าสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ”

                               ในสังคมของพวกเรา นั่นคือการบริหารแบบมองการได้รับประโยชน์ ให้สมาชิก

              บทบรรณาธิการ           ทุกคนได้รับประโยชน์สูงสุด

                                  คณะกรรมการด�าเนินการ มุ่งเน้นให้สมาชิกทุกคน มีการออมให้เป็น
                 นายรุ่งโรจน์ วรชมพู    นิสัย ควบคู่กับการกู้เงินไปท�าธุรกิจให้ได้มาซึ่งรายได้เพิ่ม นอกเหนือจากราย
                   บรรณาธิการ        ได้ประจ�า ช่วงสองเดือนที่ผ่านมา เราได้จัดท�า“โครงการศึกษาเรื่องของ
                               เศรษฐกิจพอเพียง” ขึ้น ให้กับสมาชิกที่สนใจที่ไร่อรหันต์ บ้านกุดปลาเข็ง
                               อ�าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา และได้เตรียมความพร้อมเรื่องของ
      เรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด ทุกท่าน สมาชิกใหม่ ได้รับรู้และเข้าใจเรื่องธุรกิจสหกรณ์
   พบกับความเคลื่อนไหวของการบริหารจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ของพวกเรา   จากวันประชุมใหญ่สามัญปีที่ผ่านมา คณะกรรมการด�าเนินการมีมติ
   อยากจะเรียนให้เจ้าของสมาชิกสหกรณ์ทราบการบริหารจัดการสหกรณ์นั้น ลดดอกเบี้ยให้กับมวลสมาชิก ทั้งเงินกู้ และเงินฝากจ�านวน 25 สตางค์นั้น
   เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ โดยควบคู่การบริหารจัดการแบบสหกรณ์ ตามหลัก ย่อมส่งผลต่อผลก�าไรสุทธิเมื่อสิ้นปี การจัดสรรก�าไรสุทธิ ต้องเรียนให้ทราบ

   ปรัชญาของสหกรณ์ หลักการอุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ยังไม่พอ ต้องควบคู่ ว่า ก็คงปรับเปลี่ยนไปตามกัน แต่ถึงอย่างไรก็มากกว่าสถาบันการเงินอื่นๆ
   กับการบริหารจัดการการเงินแบบสถาบันการเงินทั่วไป สิ่งที่ต้องให้สมาชิก อย่างแน่นอน ส�าหรับการประชุมใหญ่ปีนี้ก�าหนดการอย่างไม่เป็นทางการ
   ที่เป็นเจ้าของทราบและเข้าใจคือ เรื่องของการเป็นเจ้าของธุรกิจที่พวกเรา คงใช้วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ เมืองทองธานีรีสอร์ท ถนนมิตรภาพ
   ร่วมมือกันอยู่ ตามหลักการร่วมคิดร่วมท�าร่วมรับผลประโยชน์ ช่วยเหลือ (โคราช-ขอแก่น) ต�าบลโตนด อ�าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พบกันอีก
   ซึ่งกันและกัน ให้สมาชิกทุกคน อยู่ดี กินดี มีความเป็นธรรม และเกิดสันติสุข ฉบับต่อไป                               ประชุม ภายในวันที่ 6 กันยายน 2562 สถานที่จัดงาน โรงแรมสตาร์เวลล์
                               บาหลี ต�าบลหนองกระทุ่ม อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
               ทันข่าวสหกรณ์          ข่าว 3 ประชุมผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 2


                โดย นางกัญญา ผักกระโทก    เสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 ที่โรงแรมสตาร์เวลล์บาหลี โดยก�าหนดให้มีการ
                    ผู้จัดการ       ประชุมทางวิชาการ และก�าหนดแนวทางการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี
                               2562 พร้อมกับการประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบของ
   ข่าว 1 ทุนการศึกษา                   สหกรณ์และเลือกตั้งประธานกรรมการเลือกตั้ง/คณะกรรมการการเลือกตั้ง

      ทุนประจ�าปีก�าหนดให้บุตรสมาชิก ต้องศึกษาอยู่ช่วงชั้นประถม จึงขอเชิญชวนให้ผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
   ศึกษาปีที่ 4 หรือมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรืออุดมศึกษาปีที่ 2 หรือ จบการศึกษา ข่าว 4 รับสมัครประธานกรรมการ กรรมการ
   ในปีบัญชี 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ขณะนี้อยู่ระหว่าง
   การตรวจสอบเอกสาร ผลเป็นประการใดจะประกาศให้ท่านสมาชิกทราบ  ผู้ตรวจสอบกิจการ
   ปลายเดือนสิงหาคม 2562 นี้                วันรับสมัคร วันจันทร์ที่ 7 – วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562

      ทุนการศึกษาต่อเนื่อง ยังเปิดรับสมัครอยู่ ถึงวันที่ 30 สิงหาคม     ประธานกรรมการ  จ�านวน 1 คน
   2562 ขอประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิกที่มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง     กรรมการด�าเนินการ  จ�านวน 6 คน แบ่งตามหน่วยงาน ดังนี้
   ส่งใบสมัครตามก�าหนดเวลา                       โรงพยาบาลมหาราช       จ�านวน 1 คน
                                     ศูนย์วิชาการ        จ�านวน - คน
   ข่าว 2 สมาชิกเกษียณอายุ 30 กันยายน 2562               โรงพยาบาลชุมชน       จ�านวน 3 คน
   ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม                   สสจ. , สสอ. , รพ.สต.    จ�านวน 2 คน
   เสาร์ที่ 6 กันยายน 2562 เชิญเข้าร่วมกิจกรรม“คงสมาชิกภาพ” ซึ่งก�าหนด    ผู้ตรวจสอบกิจการ  จ�านวน 3 คน
   ให้สมาชิกที่เกษียณอายุ 30 กันยายน 2562 นี้ติดต่อสหกรณ์ เพื่อคงสมาชิก คุณสมบัติ  เป็นไปตามประกาศรับสมัครที่ส่งไปยังหน่วยงาน
   ตามข้อบังคับ โดยเฉพาะท่านที่มีหนี้มากกว่าหุ้น จ�าเป็นต้องมา ตรวจสอบ     หรือรายละเอียดใน Website สหกรณ์
   ข้อมูล และค�านวณยอดการส่งเงินงวดช�าระหนี้ตามอัตราเงินได้รายเดือน     ส�าหรับผู้ตรวจสอบกิจการ ต้องมีหนังสือรับรองการผ่านการอบรม

   ที่ลดลง สามารถด�าเนินการในวันท�าการทุกวัน หรือติดต่อในวันเสาร์ที่ 6 การตรวจสอบกิจการ
   กันยายน 2562 ที่สหกรณ์เปิดบริการเป็นกรณีพิเศษ          เว้นจากการเป็นกรรมการสหกรณ์ไม่น้อยกว่าสองปีบัญชี
   อาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 เชิญเข้าร่วมกิจกรรม “สายใยสายใจจากสหกรณ์”     ต้องไม่เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผู้จัดการ
   เพื่อเลี้ยงสังสรรค์ให้กับสมาชิกที่เกษียณอายุวันที่ 30 กันยายน 2562 นี้ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด
   โดยสหกรณ์จะมีหนังสือแจ้งเชิญเข้าร่วมงาน กรุณาตอบยืนยันการเข้าร่วม วันเลือกตั้ง วันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562 เวลา 08.00 – 14.00 น.
      2  ค่านิยม “ท�างานเป็นทีม ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก”
   1   2   3   4