Page 1 - จดหมายข่าวฉบับที่ 5-2562
P. 1

สหกรณ์ออมทรัพย์                              จดหมายข่าว


                                                ฉบับที่ 5 ประจำ�เดือน
            สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด                    กรกฎาคม - สิงหาคม 2562            เราจะเป็นผู้นําสหกรณ์ออมทรัพย์          website : www.koratcoop.com
   วิสัยทัศน์ I   สาธารณสุขระดับประเทศ               e-mail : koratcoop@hotmail.co.th

                                     facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำากัด


                           “โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง”

                              รุ่นที่ 1 วันที่ 6 และรุ่นที่ 2 วันที่ 20 กรกฎาคม 2562
                             ณ ไร่อรหันต์ (ศูนย์การเรียนรู้เกษตรรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง)
                           บ้านกุดปลาเข็ง ต�าบลโนนค่า อ�าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา


          “โครงการส่งเสริมสมาชิก

     ตามหลักอุดมการณ์สหกรณ์” รุ่นที่ 5


    ฟรี
       KC Connect บริการผ่านไลน์สุดล�้า ส�าหรับสมาชิก
        เตรียมพบกับบริการแจ้งเตือนและสอบถามข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน LINE โดยเปิดบริการ ดังนี้

        บริการแจ้งเตือนเงินเข้า - เงินออกอัตโนมัติ เมื่อบัญชีเงินฝากของสมาชิกมีการเคลื่อนไหวผ่านช่องทางต่างๆ
        บริการแจ้งเตือนเงินกู้ฉุกเฉินแจ้งเตือนอัตโนมัติ เมื่อมีการใช้วงเงินหรือช�าระเงินกู้ฉุกเฉินหมุนเวียน ATM

        บริการสอบถามข้อมูลหุ้น เงินฝาก ยอดสินเชื่อ รายการเรียกเก็บประจ�าเดือน ภาระค�้าประกันและฌาปนกิจสงเคราะห์ผ่าน Line Chatbot
     โดยสมาชิกสามารถเพิ่มเพื่อนและสมัครใช้บริการผ่าน LINE ID @kcconnect ได้ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 เป็นต้นไป


                   ค่านิยม “ท�างานเป็นทีม ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก” 1
   1   2   3   4