Page 2 - จดหมายข่าวฉบับที่ 4-2562
P. 2

วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้น�าสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ”                             วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้น�าสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ”


                                 ทางคณะกรรมการด�าเนินการได้ท�าโครงการทุกโครงการ เพื่อจะส่งผลให้ 2. วันรับสมัคร ก�าหนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 สิงหาคม 2562     4.3 จ�านวนบุตรที่ก�าลังศึกษา
             บทบรรณาธิการ            สมาชิก เข้าใจ เข้าถึงระบบสหกรณ์ได้อย่างง่ายๆ พร้อมร่วมใจ ปรับเปลี่ยนและเพิ่มองค์  3. เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครขอรับทุน     4.4 ระดับผลการเรียนของบุตรที่ขอรับทุน

                               ความรู้ เรื่องบริหารจัดการเงินของตนเองและครอบครัว ให้มีการวางแผนทางการ     3.1 ใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์ก�าหนด         4.5 ความประพฤติโดยได้รับประกาศเกียรติบัตรเกี่ยวกับคุณงามความดี
             นายรุ่งโรจน์ วรชมพู         เงินเป็นแบบมืออาชีพ โดยน�าหลักการ วิธีการสหกรณ์ เป็นต้นแบบ การร่วมคิด      3.2 ส�าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกที่เป็นบิดาหรือมารดา แล้วแต่กรณี และ ของบุตรสมาชิก เช่น เป็นประธานนักเรียน เป็นกรรมการนักเรียน
             ประธานศึกษาและประชาสัมพันธ์     ร่วมท�า ร่วมรับผิดชอบ คณะกรรมการเดินหน้าการบริหารจัดการสหกรณ์ตามหลัก ส�าเนาทะเบียนบ้านของบุตรสมาชิก              4.6 การมีส่วนร่วมกับสหกรณ์ฯของสมาชิก

                               ธรรมาภิบาล โดยใช้เกณฑ์สหกรณ์สีขาวมาขับเคลื่อน มุ่งเน้นมีการตรวจสอบได้     3.3 ส�าเนาทะเบียนของบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกทั้งหมดที่แสดง
                               ทุกขั้นตอน จนได้รับการประเมินสหกรณ์สีขาว ระดับกรมฯ และเป็นที่ศึกษาดูงาน ให้เห็นถึงจ�านวนบุตรที่ต้องอุปการะจ�านวนกี่คน
      พบกับความก้าวหน้าของธุรกิจของสหกรณ์เราทุก 2 เดือน เพื่อรายงาน                              3.4 ส�าเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ระบุคะแนนที่จบการศึกษา
    และแจ้งผลการบริหารจัดการสหกรณ์ให้เจ้าของธุรกิจในฐานะเจ้าของ  ของสหกรณ์ต่าง ๆ ในจังหวัด และจังหวัดข้างเคียง      ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของบุตรที่ขอรับทุนการศึกษา
    ธุรกิจทราบ ผลสืบเนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีเมื่อครั้งที่ผ่านมา    ส่วนการแก้ไขระเบียบสหกรณ์ฯให้เหมาะกับสมาชิก ช่วงนี้ได้ศึกษาและ     3.5 ใบประกาศเกียรติบัตรเกี่ยวกับคุณงามความดีของบุตรสมาชิก เช่น
    ที่ประชุมใหญ่ได้อนุมัติโครงการต่างๆที่สอดคล้องและส่งผลให้สหกรณ์ของ  ปรับปรุงระเบียบสวัสดิการทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกและสมาชิก เพื่อจัดให้กับ เป็นประธานนักเรียน เป็นกรรมการนักเรียน ฯลฯ
    พวกเรามั่นคงและยั่งยืน เป็นที่พึ่งพาเรื่องการเงินของมวลสมาชิก สมาชิกทุกคน พบกันฉบับต่อไป                 กรณีที่ได้รับทุนการศึกษาให้น�าหนังสือรับรองจากสถานศึกษา หรือเอกสารอื่น

                                                               ที่แสดงสถานภาพ ของการเป็นผู้ก�าลังศึกษาอยู่ที่เป็นปัจจุบันมาแสดงต่อสหกรณ์ฯ
                                                                                           5. ประกาศผล ภายในเดือนกันยายน 2562
                               และยื่นใบสมัครได้ที่ส�านักงานสหกรณ์ ในวันและเวลาราชการ พร้อมเอกสาร 4. หลักเกณฑ์ในการให้ทุนการศึกษาต่อเนื่อง
                               ประกอบ                                4.1 อายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ของบิดาหรือมารดา
            ทันข่าวสหกรณ์               • การประกาศผลการจ่ายทุนการศึกษาฯ สหกรณ์จะประกาศผลผู้มีสิทธิ์ได้รับ     4.2 รายได้ของบิดาหรือมารดา

                               ทุนการศึกษาให้ทราบภายในเดือนกันยายน 2562 หากสหกรณ์ประกาศผลการจ่ายทุน
            โดย นางกัญญา ผักกระโทก        การศึกษาแล้ว ตรวจสอบภายหลังพบว่าขาดคุณสมบัติตามประกาศสหกรณ์จะตัดสิทธิ์
             ผู้จัดการ              ในการขอรับทุนของสมาชิกรายนั้น การตัดสินของคณะกรรมการด�าเนินการถือเป็น                        ตารางรายละเอียดการช�าระเงินการรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ

                               สิ้นสุด                             ข่าว สส.ชสอ.                        ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2562
    ข่าว >>> รับสมัครทุนการศึกษาส�าหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก                                รับสมัคร สส.ชสอ. ทุกเดือน โดยจะได้รับความคุ้มครองหลังจาก    เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าปี 2562
                                                              ได้รับการพิจารณาเข้าเป็นสมาชิก โดยสมาชิกภาพจะสมบูรณ์ เช่น  รอบ            จ�านวนปี เงินสงเคราะห์
                                                                                         อายุ
                                                                                                        ของการคิดเงิน
      ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด มีความประสงค์                           สมัคร 1 มีนาคม 2562 จะได้สิทธิ์เป็นสมาชิกภาพ 1 พฤษภาคม 2562  ล�าดับ การ ผู้สมัคร พ.ศ. เงิน ค่า บริจาคย้อนหลัง บริจาค รวมจ�านวนเงิน
                                                                                                                   ทั้งสิ้น
                                                                                            เกิด
    จะรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาที่เป็นบุตรสมาชิก และสมาชิก เพื่อขอรับทุน   ยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม   - สามัญ ต้องเป็นสมาชิกสามัญของ สสธท. แล้ว  สมัคร สงเคราะห์ สมัคร ค่าบ�ารุง เข้ากองทุน เข้ากองทุน
                                                                                              ล่วงหน้า
    การศึกษา ประจ�าปีบัญชี 2562 ดังนี้           2562 ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้            - สมทบ คู่สมรส บิดา มารดา บุตร ของสมาชิกสามัญของสมาชิก  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (8)*4,800=(9) (5)+(6)+(7)+(9)=10
      1. สหกรณ์จะจ่ายทุนการศึกษาฯ ให้แก่บุตรสมาชิกและสมาชิก ตามช่วงชั้น   1. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือบัตรประจ�าตัวข้าราชการ หรือบัตรประจ�า สส.ชสอ. และต้องเป็นสมาชิก สสธท.  1 รอบ อายุไม่เกิน  2506 4,800 20 20 - - 4,840
    การศึกษา โดยจ่ายตามระดับชั้นที่ศึกษา ประจ�าปีบัญชี 2562 ดังนี้ ตัวลูกจ้าง หรือบัตรประจ�าตัวพนักงานราชการ ของสมาชิก *รอบปกติ                   ปกติ 56 ปี
                                                               - ผู้สมัครที่มีอายุไม่เกิน 56 ปี (ต้องเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่
       1.1 ทุนบุตรสมาชิกที่ศึกษาอยู่ช่วงชั้น อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 จะจ่าย   2. หนังสือรับรองจากสถานศึกษาหรือเอกสารอื่นที่แสดงสถานภาพการศึกษา 1 มกราคม พ.ศ. 2506 และ 2507 เป็นต้นไป)  2 อายุ 57 ปี 2505 4,800 20 20 1 4,800 9,640
    เมื่อบุตรสมาชิกเข้าศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทุนละ 1,000 บาท ของการเป็นผู้ก�าลังศึกษาอยู่ปัจจุบัน กรณีสมาชิกยื่นใบสมัคร ขอรับทุนบุตรสมาชิก  - ค่าสมัคร ค่าบ�ารุง เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,840 บาท 3 อายุ 58 ปี 2504 4,800 20 20 2 9,600 14,440
       1.2 ทุนบุตรสมาชิกที่ศึกษาอยู่ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษา หรือทุนสมาชิก เมื่อส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ให้ยื่นส�าเนาปริญญาบัตร  **รอบกรณีพิเศษ 4 อายุ 59 ปี 2503 4,800 20 20 3  14,400  19,240
    ตอนปลาย จะจ่ายเมื่อบุตรสมาชิก เข้าศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า  หรือส�าเนาเอกสารอื่นที่แสดงการส�าเร็จการศึกษา  - ผู้สมัครที่มีอายุไม่เกิน 65 ปี รับสมัครตั้งแต่วันที่  5 อายุ 60 ปี 2502 4,800 20 20 4 19,200 24,040
    ทุนละ 1,500 บาท                      3. กรณีทุนบุตรสมาชิกให้แนบส�าเนาทะเบียนบ้านของ      1 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2562       6  รอบ อายุ 61 ปี 2501 4,800 20 20   5   24,000  28,840
       1.3 ทุนบุตรสมาชิกที่ศึกษาอยู่ช่วงชั้น อุดมศึกษา จะจ่ายเมื่อบุตรสมาชิก สมาชิกและส�าเนาทะเบียนบ้านของบุตรสมาชิก                     7  พิเศษ อายุ 62 ปี 2500 4,800 20 20  6   28,800  33,640
    เข้าศึกษาอยู่ชั้นอุดมศึกษาปีที่ 2 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา                   หลักฐานที่แนบสมัคร             8    อายุ 63 ปี 2499 4,800 20 20   7   33,600  38,440
    หรือเทียบเท่า ทุนละ 2,000 บาท                                             • ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือ ส�าเนาบัตรข้าราชการ ส�าเนา 9 อายุ 64 ปี 2498 4,800 20 20 8 38,400 43,240
       1.4 ทุนบุตรสมาชิก จะจ่ายเมื่อส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ                       ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ของผู้จัดการศพ และผู้รับผลประโยชน์ 10 อายุ 65 ปี 2497 4,800 20 20 9 43,200 48,040
                                                               • ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งจากโรงพยาบาลของรัฐหรือ

    เทียบเท่า ทุนละ 2,000 บาท                                              สถานพยาบาลของรัฐ
       1.5 ทุนสมาชิก จะจ่ายเมื่อส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ
    เทียบเท่า ทุนละ 2,000 บาท               ข่าว >>> รับสมัคร รับสมัครบุตรสมาชิก             สสธท. และ กสธท. ดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบได้ที่ http://www.koratcoop.com หรือ www.cpct.or.th * ยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครตามแบบที่ก�าหนด
                                                                                               ในวันท�าการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น.
                                                              * สส.ชสอ. สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ http://www.fscct.or.th/ หรือ http://www.koratcoop.com
    2. คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาฯ              เพื่อขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง          • ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-4434-1441-3 , 0-4434-1454 ต่อ 111 หรือ 094-3561983
       2.1 ผู้ขอรับทุนการศึกษาต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่มีการช�าระค่าหุ้นและ
    ค่าธรรมเนียมแรกเข้าก่อน วันประกาศรับสมัคร         สหกรณ์ให้ทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องแก่บุตรสมาชิก 1 ทุน โดยจ่ายภาคการ    ข่าว สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์   หมดอายุ / ส�าเนาทะเบียนบ้าน/ส�าเนาทะเบียนสมรสรับรอง จังหวัดนครราชสีมา” เลขที่ 02-0051443-632 แล้วส่งใบฝากให้
       2.2 ทุนการศึกษาที่จ่ายให้บุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข ศึกษาละ 5,000 บาท จนจบการศึกษา เท่าระยะเวลาของหลักสูตรที่ได้รับทุนก�าหนด “เพื่อนช่วยเพื่อน”   ส�าเนาถูกต้องด้วยลายมือชื่อผู้สมัครเองเท่านั้น / รูปถ่ายขนาด  สมาคมฯโดยด่วน และพร้อมเขียนชื่อ/นามสกุล เลขทะเบียนสมาชิกสมาคม
                                                                                      1 นิ้ว 1 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน / ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ ติดต่อสอบถาม
    นครราชสีมา จ�ากัด ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้นบุตรบุญธรรม   1. คุณสมบัติผู้ขอรับทุน                    สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมา โดยสถานพยาบาลของรัฐ ที่มีอายุไม่เกิน 30 วัน  นางสาวลดาวัลย์ เนตระกูล 081 – 0680914
       2.3 กรณี สามี ภรรยา เป็นสมาชิกสหกรณ์ทั้ง 2 คน จะใช้สิทธิ์ขอรับทุนของ     2.1 สมาชิกที่จะขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องให้แก่บุตรจะต้องมีเงินได้  คุณสมบัติของผู้สมัคร ค่าธรรมเนียม ค่าสมัคร 100 บาท , เงินบ�ารุง 50 บาท ,   นายวันชัย เสลานอก 089 – 8647026 ,
                                                                                                      นายสุนทร ศรีด่านกลาง 086 - 3479264
                                                                                      เงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า 400 บาท (4 ศพ) รวม 550 บาท
    บุตรคนเดียวกันไม่ได้ ส�าหรับสมาชิกที่มีบุตรหลายคนหรือบุตรแฝด สามารถยื่นใบ รายเดือนไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท และจะต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายยกเว้น  1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดนครราชสีมา หรือ การช�าระเงินของสมาคม
                                                                       คู่สมรส
    สมัครขอรับทุนการศึกษาได้ตามช่วงชั้นการศึกษา ที่ก�าหนด ในปีบัญชีเดียวกันได้ บุตรบุญธรรม ที่ก�าลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ในสถาบันการ โดย นายวันชัย เสลานอก  2. อายุไม่เกิน 60 ปี ในวันรับสมัคร ทุกวันพุธ สัปดาห์  1. ช�าระได้ที่สมาคมฯ วันจันทร์ พุธ ศุกร์ ส�าหรับ ปี 2562 สมาคมเก็บเงินสงเคราะห์ ดังนี้
                                                                                       2. ส่งธนาณัติ ไปรษณีย์นครราชสีมา ในนามบัญชี  งวด 1 กุมภาพันธ์
                                                                                                            850 บาท (เงินบ�ารุง 50 บาท)
                                                               กรรมการด�าเนินการ
      • การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาฯ ก�าหนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่  ศึกษาของรัฐ ในวันรับสมัคร                    ที่ 2 ของทุกเดือน       น.ส.ลดาวัลย์ เนตระกูล      งวด 2 สิงหาคม  รวม 1,650 บาท (หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาท)
                                                                                                            800 บาท
                                                                       หลักฐานการสมัคร
    4 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2562 โดยขอรับใบสมัครได้ที่สหกรณ์ หรือดาวน์โหลด     2.2 ต้องเป็นสมาชิกที่มีการช�าระค่าหุ้น และค่าธรรมเนียมแรกเข้าก่อน   ใบสมัครตามแบบที่ สส.พชพ.สอ.นม.ก�าหนด / ส�าเนาบัตร  3. ช�าระทางธนาคาร ธกส.นครราชสีมา ในนาม “สมาคม
                                                                                      ฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนช่วยเพื่อนสหกรณ์ออมทรัพย์
    ได้ที่ www.koratcoop.com                วันรับสมัคร                                  ข้าราชการ / ส�าเนาบัตรลูกจ้าง / ส�าเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่    ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2562
                                                                                                            สมาชิกเสียชีวิต 4 ราย
    2  NEWSLETTERS   ค่านิยม ท�างานเป็นทีม ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก                         ค่านิยม ท�างานเป็นทีม ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก  NEWSLETTERS 3
   1   2   3   4