Page 1 - จดหมายข่าวฉบับที่ 4-2562
P. 1

ข่าว สสธท. * รอบกรณีพิเศษ สหกรณ์ออมทรัพย์                     จดหมายข่าว * รอบปกติ ตารางการรับสมัครสมาชิกและคุ้มครอง (วาระพิเศษ) อายุเกิน 55 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี ฉบับที่ 4 ประจําเดือน
 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 - 20 ตุลาคม 2562 สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด
 - รับสมัครสมาชิกสามัญ / รับสมัครสมาชิกสมทบคู่สมรส สมาชิกภาพ          พฤษภาคม - มิถุนายน 2562
 สมาชิกภาพ
  อายุไม่เกิน 56 ปี บริบูรณ์ในวันสมัคร วันที่สหกรณ์ส่ง วันที่สมาคม วันที่สมาชิก สมบูรณ์ในวันที่ 1  สมบูรณ์จากการ
 - รับสมัครสมทบบุตรอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันสมัคร  วาระ วันที่รับสมัคร ข้อมูลพร้อมเงิน พิจารณา ภาพสมบูรณ์ ของเดือน ที่ครบ  เจ็บป่วยทุกชนิด เราจะเป็นผู้นําสหกรณ์ออมทรัพย์ website : www.koratcoop.com
 พิเศษ อนุมัติรับใน กรณีเสียชีวิต 1 ปี ยกเว้นเสียชีวิต
 ให้สมาคม หลักการ ด้วยอุบัติเหตุ ด้วยโรคมะเร็ง ในวันที่ 1 ของ วิสัยทัศน์ e-mail  : koratcoop@hotmail.co.th
 ค่าสมัคร/ค่าบ�ารุง/ วันที่สมาชิกภาพ เดือน ที่ครบ 2 ปี สาธารณสุขระดับประเทศ
 วันที่รับสมัครสมาชิก ทุกชนิด                      facebook :  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด
 เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สมบูรณ์
 1 1-20 ส.ค. 62 21-25 ส.ค. 62 25 ส.ค. 62 1 ก.ย. 62 1 ก.ย. 63 1 ก.ย. 64
 1-20 มิ.ย. 62 (วันท�าการ) 4,040 บาท 1 ธ.ค. 62 2 1-20 ก.ย. 62 21-25 ก.ย. 62 22 ก.ย. 62 1 ต.ค. 62 1 ต.ค. 63 1 ต.ค. 64
 3 1-20 ต.ค. 62 21-25 ต.ค.62 27 ต.ค. 62 1 พ.ย. 62 1 พ.ย. 63 1 พ.ย. 64
 ตารางเงินค่าสมัครและเงินสมทบ “กองทุนเงินบริจาคเพื่อความมั่นคง” ที่สมาคมจัดตั้งขึ้น
 อายุของ เงินสมทบเพื่อ
 สมาชิก  ค่าบ�ารุง เงิน ความมั่นคง
 ณ วัน  ค่าสมัคร รายปี สงเคราะห์ รอบสมัคร รวม
 สมัคร ล่วงหน้า วาระพิเศษ หลักฐานที่แนบสมัคร
 อายุ 56 ปี 20 บาท 20 บาท 4,000 บาท 4,000 บาท 8,040 บาท   - ส�าเนาบัตรประชาชนหรือส�าเนาบัตรข้าราชการ
 อายุ 57 ปี 20 บาท 20 บาท 4,000 บาท 8,000 บาท 12,040 บาท   /ส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและของผู้จัดการศพ
 อายุ 58 ปี 20 บาท 20 บาท 4,000 บาท 12,000 บาท 16,040 บาท   และผู้รับผลประโยชน์
 อายุ 57 ปี 20 บาท 20 บาท 4,000 บาท 16,000 บาท 20,040 บาท   * ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มของ สสธท. เท่านั้น

 อายุ 60 ปี 20 บาท 20 บาท 4,000 บาท 20,000 บาท 24,040 บาท
 หมายเหตุ : กรณีเสียชีวิตก่อนวันที่มีสมาชิกภาพสมบูรณ์ ด้วยการเสียชีวิตทุกกรณี
    สสธท. จะหักเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเป็นค่าเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกที่เสียชีวิต ตั้งแต่วันที่มีสมาชิกภาพสมบูรณ์ด้วยการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือน
 ถัดไป นับจากวันที่คณะกรรมการอนุมัติรับเป็นสมาชิก จนถึงวันที่สมาชิกในวาระพิเศษเสียชีวิต และจะคืนเงินบ�ารุงรายปี และเงินสมทบเพื่อความมั่นคงให้ทายาทครบตามจ�านวน
          วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะเจ้าหน้าที่
        ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด โดยได้รับรับฟังความคิดเห็นของสหกรณ์เกี่ยวกับแนวทาง
 กองทุนสวัสดิการสมาชิก (กสธท.) การด�าเนินงานตามเกณฑ์ก�ากับ ภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 โดยมี นายธงชัย กูลวิริยะ
        รองประธานกรรมการ ให้การต้อนรับ
 ค่าสมัคร อัตราเงิน วันที่คุ้มครอง
 วันที่คุ้มครอง
 เดือน วันที่รับสมัคร แรกเข้า สวัสดิการ รวมเป็นเงิน การเสียชีวิตด้วย การเสียชีวิตทุกกรณี
 (บาท)
 (บาท) (บาท) อุบัติเหตุ
 มิ.ย. 62 1-20 มิ.ย. 62 100 1,890 1,990 1 ก.ค. 62 1 ก.ค. 63

 ก.ค. 62 1-20 ก.ค. 62 100 1,580 1,680 1 ส.ค. 62 1 ส.ค. 63  - รับสมัครสมาชิกสามัญ และรับสมัครสมาชิกสมทบคู่สมรส หรือบุตร อายุในวันสมัครไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์ ในวันสมัคร
        วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สหกรณ์ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ�ากัด
 หมายเหตุ
  1. วันที่คุ้มครองการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนถัดไป สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา จ�ากัด สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จ�ากัด
  2. วันที่คุ้มครองการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนที่รับเป็นสมาชิก สหกรณ์ร่วมไว้อาลัยสมาชิกที่ถึงแก่กรรม และสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการต�ารวจนครราชสีมา จ�ากัด เกี่ยวกับการจัดท�ารายงานประเมินสหกรณ์สีขาว
 ครบ 365 วัน • นางอุดม เผ่าพงษ์  สสอ.สูงเนิน (ขรก.บ�านาญ) ด้วยธรรมาภิบาล
 (ยกเว้นกรณีการเสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี) • นายแสวง นาคหนองหาร รพ.มหาราช (ขรก.บ�านาญ)
  3. หากพบว่าสมาชิกมีสุขภาพไม่แข็งแรง มีประวัติด้วยโรคมะเร็งหรือโรคหัวใจหรือโรคอื่นๆ ตามที่ • นายวัฒนะ ชุ่มวงจันทร์  รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า
 ก�าหนดไว้ในใบรับรองแพทย์ กสธท. ก่อนการสมัครนั้น กสธท. ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการสมัครตั้งแต่   100 ปี เมืองยาง (ขรก.บ�านาญ)
 เริ่มแรก ตามข้อบังคับและประกาศของ กสธท.


 บรรณาธิการ website: www.koratcoop.com ฝ่ายธุรการ  ต่อ 104 - 105 บัญชีเงินฝากสหกรณ์ ชื่อบัญชี “ ยื่นค�าขอกู้เงินสามัญ / การศึกษา / พัฒนา
 นายรุ่งโรจน์ วรชมพู  e-mail: koratcoop@hotmail.co.th ฝ่ายบัญชี  ต่อ 121 “สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข คุณภาพชีวิตกับสหกรณ์ต้องแสดงบัตรประจ�าตัว
 ฝ่ายการเงิน  ต่อ 116,117,120 นครราชสีมา จ�ากัด” ของผู้กู้และผู้ค�้าประกัน ฉบับจริง ต่อเจ้าหน้าที่
 กองบรรณาธิการ สมาชิกต้องการสอบถามหรือส่งข้อมูลกับสหกรณ์ ฝ่ายสินเชื่อ  ต่อ 106 - 109 ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา สหกรณ์ทุกครั้ง” และแนบสลิปเงินเดือนพร้อม
 นางจีระพงษ์ พจนะโกสีย์  โทรศัพท์ 0-4434-1441-3 , 0-4434-1454 ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์  ต่อ 101,102 เลขที่บัญชี 301-1-52815-2 ถ่ายหน้าบัญชีที่มียอดเงินเดือนโอนเข้าบัญชีด้วย
 นางพรอรุณ แก้วสุวรรณ โทรสาร 0-4424-8227, 0-44254-614 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  ต่อ 115 ธนาคารออมสิน สาขาถนนจอมพล
 นายนิพนธ์ ทองศรี หมายเลขภายใน ศูนย์ประสานงาน สสธท. / สส.ชสอ. ต่อ 111 เลขที่บัญชี 0-5459005667-4
 นายกิตติ เอ้กระโทก  ผู้จัดการ  ต่อ 119 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา  ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนอัษฎางค์
 นางกัญญา ผักกระโทก รองผู้จัดการ  ต่อ 112 / 113  จ�ากัด 529/1 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง  เลขที่บัญชี 538-419699-3
 นายภรต วรจิตติ ฝ่ายทะเบียนหุ้นหนี้  ต่อ 114 จ.นครราชสีมา 30000 ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ สาขานครราชสีมา “โครงการสูงวัยอย่างมีค่า งามสง่าด้วยคุณธรรม” วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เส้นทางจังหวัดนครราชสีมา – อุดรธานี
 เลขที่บัญชี 02-001-381-8417
   1   2   3   4