Page 1 - จดหมายข่าวฉบับที่ 3-2562
P. 1

สหกรณ์ออมทรัพย์                          จดหมายข่าว


                                           ฉบับที่ 3 ประจําเดือน
          สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด                   มีนาคม - เมษายน 2562


          เราจะเป็นผู้นําสหกรณ์ออมทรัพย์            website : www.koratcoop.com
  วิสัยทัศน์   สาธารณสุขระดับประเทศ                 e-mail  : koratcoop@hotmail.co.th

                                     facebook :  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด     วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายพานพุ่ม เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ
  โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน และผู้แทนจากสหกรณ์
  ในจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมงานณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ�ากัด

  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 สหกรณ์ท�ำบุญตำมประเพณีวันครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์
 และทอดผ้ำป่ำสำมัคคีเพื่อสมทบทุนพัฒนำระบบกำรบริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข ให้กับหน่วย
 งำนต้นสังกัด โรงพยำบำลขำมสะแกแสง โรงพยำบำลขำมทะเลสอ โรงพยำบำลบัวลำย โรงพยำบำล
 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่ำ 100 ปี (เมืองยำง) โดยได้รับเงินท�ำบุญ รวม 199,917 บำท โดยแบ่งท�ำบุญ
 วัดบูรพ์ 11,717 บำท และโรงพยำบำล 4 แห่ง แห่งละ 67,050 บำท “สัมมนาหัวหน้าและหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานต้นสังกัดสมาชิก”
 วันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมซิตี้พาร์ค โฮเทล จังหวัดนครราชสีมา สส.ชสอ. มอบรางวัลชนะเลิศ
 ศูนย์ประสานงาน ดีเด่นประจ�าปี 2561
 ที่มีจ�านวนสมาชิกสมัครใหม่ ในรอบปีบัญชี
 2561 เพิ่มมากที่สุด” ประจ�าปี 2562
 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562
 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสวัสดิการ
 ฌาปนกิจสงเคราะห์
 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย
 จังหวัดนนทบุรี

 สหกรณ์ร่วมไว้อาลัยสมาชิกที่ถึงแก่กรรม

 • นางอุดม เผ่าพงษ์  ข้าราชการบ�านาญ
 • นายแสวง นาคหนองหาร ข้าราชการบ�านาญ
 • นายวัฒนะ ชุ่มวงจันทร์ ข้าราชการบ�านาญ

 “ส่งเสริมสมาชิกตามหลักอุดมการณ์สหกรณ์” รุ่นที่ 1-3


 บรรณาธิการ website: www.koratcoop.com ฝ่ายธุรการ  ต่อ 104 - 105 บัญชีเงินฝากสหกรณ์ ชื่อบัญชี “ ยื่นค�าขอกู้เงินสามัญ / การศึกษา / พัฒนา
 นายรุ่งโรจน์ วรชมพู  e-mail: koratcoop@hotmail.co.th ฝ่ายบัญชี  ต่อ 121 “สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข คุณภาพชีวิตกับสหกรณ์ต้องแสดงบัตรประจ�าตัว
 ฝ่ายการเงิน  ต่อ 116,117,120 นครราชสีมา จ�ากัด” ของผู้กู้และผู้ค�้าประกัน ฉบับจริง ต่อเจ้าหน้าที่
 กองบรรณาธิการ สมาชิกต้องการสอบถามหรือส่งข้อมูลกับสหกรณ์ ฝ่ายสินเชื่อ  ต่อ 106 - 109 ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา สหกรณ์ทุกครั้ง” และแนบสลิปเงินเดือนพร้อม
 นางจีระพงษ์ พจนะโกสีย์  โทรศัพท์ 0-44341-441-3 , 0-44341-454 ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์  ต่อ 101,102 เลขที่บัญชี 301-1-52815-2 ถ่ายหน้าบัญชีที่มียอดเงินเดือนโอนเข้าบัญชีด้วย
 นางพรอรุณ แก้วสุวรรณ โทรสาร 0-44254-614 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  ต่อ 115 ธนาคารออมสิน สาขาถนนจอมพล
 นายนิพนธ์ ทองศรี หมายเลขภายใน ศูนย์ประสานงาน สสธท. / สส.ชสอ. ต่อ 111 เลขที่บัญชี 0-5459005667-4
 นายกิตติ เอ้กระโทก  ผู้จัดการ  ต่อ 119 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา  ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนอัษฎางค์
 นางกัญญา ผักกระโทก รองผู้จัดการ  ต่อ 112 / 113  จ�ากัด 529/1 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง  เลขที่บัญชี 538-419699-3
 นายภรต วรจิตติ ฝ่ายทะเบียนหุ้นหนี้  ต่อ 114 จ.นครราชสีมา 30000 ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ สาขานครราชสีมา กำรประชุมผู้แทนสมำชิก ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 – 31 มีนำคม 2562 ณ โรงแรมภูรัญญำรีสอร์ท อ�ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
 เลขที่บัญชี 02-001-381-8417
   1   2   3   4