Page 3 - จดหมายข่าวเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 - สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด
P. 3

วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้น�าสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ” วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้น�าสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ”


 สารประธานกรรมการ  ทันข่าวสหกรณ์                - พิธีถวายผ้าป่า และ ส่งมอบผ้าป่าสามัคคี ให้กับหน่วยงานต้นสังกัดสมาชิก เวลา 11.00 น.
           โดย นางกัญญา ผักกระโทก           - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
 นายแพทย์วชิระ บถพิบูลย์    ผู้จัดการ            - ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติ และสมาชิกผู้มาติดต่องานร่วมรับประทานอาหาร เวลา 12.00 น.
 ประธานกรรมการ                          - เสร็จพิธี
    ข่าวที่ 1 สรุปผลการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561
        วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561            ข่าวที่ 4 จัดประชุมหัวหน้าและหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานต้นสังกัดสมาชิก

  สวัสดีปีใหม่ครับ เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา   สมาชิกมีสิทธิเข้าร่วมประชุม 11,059 คน เข้าร่วมประชุม 10,163 คน คิดเป็นร้อยละ 91.90   9 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม ซิตี้ พาร์ค สหกรณ์จัดประชุมเพื่อเชิญหัวหน้าและหรือเจ้าหน้าที่หน่วย
 จ�ากัด ทุกท่าน เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 ผมในนามของคณะกรรมการ รับรองผลการประชุมครั้งที่แล้ว รับทราบผลการด�าเนินงาน ผลการตรวจสอบกิจการ อนุมัติงบการ งานต้นสังกัดสมาชิก เพื่อสร้างความร่วมมือ และเข้าใจในการหักเงินส่งสหกรณ์ทันภายในก�าหนด
 ด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด ชุดที่ 43 ขอกราบ เงินและอนุมัติจัดสรรก�าไรสุทธิ ประจ�าปี 2561 อนุมัติแผนงานและงบประมาณ อนุมัติการน�าเงิน ส่งเงินช�าระหนี้เพื่อลดการผิดนัดช�าระหนี้ของสมาชิก แลกเปลี่ยนรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา
 อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธ์ในสากลโลกได้โปรดดลบันดาล  ไปฝากหรือลงทุนอย่างอื่น อนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกันของสหกรณ์ฯ อนุมัติจัดจ้างผู้สอบ งานสหกรณ์
                                 กรุณาแจ้งตอบรับเข้าร่วมประชุมภายในวันที่ 28 มกราคม 2562
 ให้สมาชิกทุกท่านและครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ บัญชีรับอนุญาต ประจ�าปี 2562 เลือกตั้งกรรมการด�าเนินการแทนต�าแหน่งที่ว่าง และเลือกตั้ง
 การงาน คิดประสงค์สิ่งใดขอให้ส�าเร็จดังความมุ่งมาดปรารถนาทุกประการเทอญ  ผู้ตรวจสอบกิจการ
   ในรอบปีที่ผ่านมาผมและคณะกรรมการด�าเนินการ ขอขอบพระคุณ  สรุปค่าใช้จ่ายในวันประชุมใหญ่ ข่าวที่ 5 จัดประชุมผู้แทนสมาชิก
 ทุกท่านที่สนับสนุนกิจการของสหกรณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ด้วยการติดตาม  - ค่าเบี้ยประชุมและค่าพาหนะเหมาจ่ายสมาชิกที่มาเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิเลือกตั้ง
                        12,195,600.00 บาท
     จ�านวน 10,163 คน คนละ 1,200 บาท เป็นเงิน

 ข่าวสาร สะท้อนความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมที่สหกรณ์ฯ   - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมใหญ่และเลือกตั้งฯ        1,163,935.00 บาท  30 – 31 มีนาคม 2562 สหกรณ์จัดประชุมผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 1/2562 เพื่อเพิ่มพูนความรู้
 จัดขึ้น ตลอดจนการท�าธุรกรรมร่วมกับสหกรณ์ทั้งการออมทรัพย์และการกู้ท�าให้            รวม   13,359,535.00 บาท ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ แลกเปลี่ยน รับฟังข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางานสหกรณ์ ณ โรงแรมภูรัญญา
 สหกรณ์เติบโตอย่างเข้มแข็ง ได้รับการรับรองเป็นสหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล รีสอร์ท เขาใหญ่ อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จึงขอให้ผู้แทนสมาชิก แจ้งตอบรับเข้าร่วม
 จากส�านักงานสหกรณ์จังหวัด มีสมาชิกเพิ่มขึ้นกว่า 11,000 ท่าน มีหุ้นและ  ข่าวที่ 2 จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้แก่สมาชิก 5 รุ่น ประชุม ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562
 เงินฝากเพิ่ม รวมสินทรัพย์เกือบ 8,000 ล้านบาท ไม่มีหนี้ธนาคาร มีที่ดินเป็น ข่าวที่ 6 สวัสดิการด้านการเงิน (บัตร ATM) และคุ้มครองอุบัติเหตุ
 ของตนเองเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต สามารถจัดสวัสดิการที่เหมาะสม  สหกรณ์ก�าหนดจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ บทบาท
 เพื่อสมาชิก สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก ก่อนที่สมาชิกจะใช้สิทธิกู้เงินตามระเบียบของสหกรณ์ โดยเปิด   สหกรณ์ได้รับอนุมัติโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเงิน โดยปรับจากการให้บริการเบิก
                 }
  ส�าหรับในปีบัญชี 2562 นี้ สหกรณ์ได้ลดดอกเบี้ยทั้งเงินกู้และเงินฝากลง  รับสมัคร จ�านวน 5 รุ่น ดังนี้ ถอนเงินผ่านบัตร ATM ของธนาคาร ในระบบ offline เป็นระบบ ATM online ตลอด 24 ชั่วโมง
     รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
 เพื่อลดภาระสมาชิกตามมติคณะกรรมการ และจะด�าเนินการตามแผนงาน   รุ่นที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ก�ำลังด�ำเนินกำรรับสมัคร เพื่อให้บริการด้านการเงินแก่สมาชิก โดยสมาชิกยื่นค�าขอมีบัตร ATM โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
 โครงการกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ จะมีการติดตามวิเคราะห์   รุ่นที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562  จะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
 ข้อมูลสถานะทางการเงินเพื่อให้สหกรณ์มีเสถียรภาพมั่นคง สามารถด�าเนินไปได้   รุ่นที่ 4 วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 }  - เบิกถอนเงินฝากออมทรัพย์
 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 และหลักการสหกรณ์   รุ่นที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 จะประกำศรับสมัคร ต้นเดือนมีนำคม 2562  - เบิกถอนเงินกู้ฉุกเฉินหมุนเวียน
 ทั้ง 7 ข้อ เพื่อให้สหกรณ์แห่งนี้เป็นของสมาชิก โดยสมาชิกและเพื่อสมาชิกอย่าง  สหกรณ์ฯ ได้ท�าหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ประชาสัมพันธ์  - ถอน – โอนเงิน สะดวก ผ่านเครื่อง ATM ทุกธนาคารตลอด 24 ชั่วโมง
 ยาวนานยั่งยืนตลอดไป  แก่สมาชิกและลงประชาสัมพันธ์ผ่าน Website ของสหกรณ์ โดยสหกรณ์แจ้งรายชื่อสมาชิกที่เป็น  - สมาชิกได้รับสวัสดิการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ สูงสุด 120,000 บาท ตั้งแต่วันที่ธนาคาร
                                ตอบรับการท�าบัตร ATM
  ขอให้สมาชิกติดตามและมีส่วนร่วมกับสหกรณ์ฯของเรา และร่วมให้  สมาชิกสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงปัจจุบันที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรม ให้สามารถ  - ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อท�าธุรกรรมที่สหกรณ์
 ก�าลังใจคณะกรรมการสหกรณ์ ชุดที่ 43 ต่อไปด้วยนะครับ เลือกเข้ารับการอบรมในรุ่นที่สหกรณ์ก�าหนด โดยสมัครผ่านช่องทาง ดังนี้  สมาชิกสามารถยื่นค�าขอมีบัตร ATM ที่ส�านักงานสหกรณ์ โดยใช้บัตรประจ�าตัวประชาชน
     - ที่ส�านักงานสหกรณ์ หรือทางไปรษณีย์
     - ทางโทรสารหมายเลข 04-424-8227            ฉบับจริง ผ่านเครื่อง Smart Card Reader และก�าหนดออกหน่วยพบสมาชิก เพื่อให้บริการจัดท�า
 บทบรรณาธิการ   การบริหารจัดการภายใต้คณะกรรมการชุดนี้พร้อมด�าเนินการตามกรอบ การบริหาร   - Line Official ID : @uja6391m บัตร ATM แก่สมาชิกตามหน่วยงาน โดยสหกรณ์จะมีหนังสือขออนุญาตหัวหน้าหน่วยงานต่อไป

 จัดการแบบมีธรรมมาภิบาล พร้อมให้มีการตรวจสอบได้ทุกเวลา เพื่อความสุจริตโปร่งใส และ   - ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 0-4434-1441 – 3 , 0-4434-1454 ต่อ 101,102 หรือ  จากการพัฒนาระบบ ATM online เพิ่มความสะดวก รวดเร็วให้สมาชิกสามารถประหยัดเวลา
 นายรุ่งโรจน์ วรชมพู เน้นการประหยัดเพื่อสมาชิกตามค�าเสนอแนะของมวลสมาชิกโครงการที่จ�าเป็นต้องขับเคลื่อน    โทร 09-5614-5107 คุณอัญชุลี ถ�้ากลาง หรือ คุณภรต วรจิตติ และค่าใช้จ่าย การเดินทาง โอกาสในการพัฒนาบริการโอนเงินใดๆที่สมาชิกได้รับจากสหกรณ์ เช่น
 ประธานศึกษาและประชาสัมพันธ์ ด่วน คือโครงการที่สมาชิกได้ประโยชน์ และส่งผลต่อการเข้าใจ และมีอุดมการณ์ รักสหกรณ์  รับสมัครถึงในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมที่  เงินสวัสดิการวันคล้ายวันเกิด เงินสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินให้กู้แก่สมาชิก
 อย่างจริงจัง ทุกกลุ่มอายุของการเป็นเจ้าของสหกรณ์ตามแผนงานโครงการที่ได้รับอนุมัติต่อ  website koratcoop.com ภายในวันที่ 22 มกราคม 2562 และอื่นๆ สามารถเบิกถอนผ่านบัตร ATM ที่สมาชิกถือไว้
 ที่ประชุมใหญ่ที่ผ่านมา การบริหารจัดการเงินทุนปีนี้เราได้ลดอัตราดอกเบี้ยทั้งเงินกู้และเงิน
 ฝากให้สมาชิก เริ่มตั้งแต่ต้นปีทางการเงิน ให้เป็นของขวัญปีใหม่ ก่อนการเดินหน้าบริหาร  ข่าวที่ 3 เชิญร่วมท�าบุญผ้าป่าสามัคคี ข่าวที่ 7 รับสมัครเจ้าหน้าที่ใหม่ 1 อัตรา
 เรียน ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด ทุกท่าน การเงินของมวลสมาชิกเอง ให้เหมาะสมกับการบริหารตนและครอบครัว เพื่อให้เกิดความสุขและ
  พบกันในฉบับแรกของการเริ่มบริหารจัดการสหกรณ์ของคณะกรรมการด�าเนินการ เดินหน้าต่อได้อย่างสง่างามต่อไป ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง ต้องมีเงินส�ารองยามจ�าเป็น   เนื่องในโอกาสวันครบรอบก่อตั้งสหกรณ์ปีที่ 42 จึงก�าหนดจัดท�าบุญผ้าป่าสามัคคี วันศุกร์ที่   สหกรณ์เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ 1 อัตรา วันที่ 7 - 31 มกราคม 2562
 ชุดที่ 43 หลังจากการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีที่ผ่านมาได้รับการอนุมัติแผนงานโครงการที่น�า ส่วนหนึ่ง หลักการสหกรณ์มีทางออกเรื่องนี้ได้ สิ่งที่ต้องขอฝากสมาชิกทุกท่านคือ “การรู้จัก 22 มีนาคม 2562 เพื่อสมทบทุนพัฒนาระบบดูแลทางการแพทย์ และสาธารณสุขให้กับหน่วย วุฒิการศึกษา ไม่ต�่ากว่าปริญญาตรี การบัญชีหรือเทียบเท่า (โดยมีความรู้วิชาการบัญชี ไม่ต�่ากว่า
 เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ และได้รับข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาสหกรณ์ของพวกเราจ�านวนมาก  ตัวตนและสถานะทางการเงินของตนจริง” พร้อมเรียนรู้การบริหารจัดการเงินของตนเองให้ งานต้นสังกัดของสมาชิก ในจังหวัดนครราชสีมา 4 หน่วยงาน โดยสหกรณ์จะมีหนังสือเรียนเชิญ 15 หน่วยกิต)
 ทางคณะกรรมการต้องขอขอบพระคุณมวลสมาชิกที่รวมแสดงความคิดเห็นจ�านวนมาก  ได้ประโยชน์สูงสุด โดยเริ่มตามหลักการสหกรณ์ฝึกออมให้เป็นนิสัย  สมาชิก ผู้มีจิตศรัทธาและบุคลากรในหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพ   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
 นั่นคือกระแสของการแสดงความเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง ตามอุดมการณ์สหกรณ์ที่ว่า   ส�าหรับสมาชิกใหม่ที่รอการอบรมเริ่มแล้ว โดยจัดวันที่ 2,3 กุมภาพันธ์ 2562 ให้เตรียม ก�าหนดการ   สอบคัดเลือก  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
 ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมรับผิดชอบร่วมกัน สหกรณ์ของพวกเราเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ที่มี ตัวให้พร้อมแจ้งชื่อมาที่สหกรณ์และที่ส�าคัญคือสหกรณ์เราปรับระบบไอที มาใช้ใกล้ครอบคลุม   วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 (ตรงกับวันแรม 2 ค�่าเดือน 4)   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
 เงินหมุนเวียนมากกว่า แปดพันล้านบาท สมาชิกมากกว่า หนึ่งหมื่นคน มีอายุยืนยาวมา ร้อยเปอร์เซ็นต์ สามารถเข้าดูข้อมูลหุ้นหนี้ได้ง่ายและสะดวกทุกที่ทั้งผ่านมือถือและคอมพิวเตอร์  เวลา 09.00 น. - 10.00 น. - ตั้งกองผ้าป่าเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ส�าหรับใช้ในหน่วยงานต้นสังกัด   รายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
 เป็นปีที่สี่สิบสาม ต้องขอบพระคุณรุ่นพี่ๆที่ได้ร่วมก่อตั้งไว้ให้รุ่นต่อรุ่นไว้เป็นสมบัติร่วมกัน  รู้สถานะการเงินของตนเองได้ทุกเวลา ในโอกาสนี้คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์  สมาชิกและสมทบทุนพัฒนาระบบดูแลทางการแพทย์ และสาธารณสุขให้กับหน่วยงานต้นสังกัด   เริ่มปฏิบัติงาน  วันที่ 1 มีนาคม 2562
 เป็นสถาบันการเงินของพวกเราที่มั่นคง เป็นทางออกของมวลสมาชิกที่จะได้ช่วยเหลือกัน ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด ขอให้ทุกท่านมีความสุขและมีการจัดการเงินที่ดีขึ้น สมาชิกในจังหวัดนครราชสีมา ณ บริเวณส�านักงานสหกรณ์ ฯ ชั้นที่ 2 เวลา 10.00 น. - พระสงฆ์  รายละเอียดต่างๆ สามารถดาวโหลดที่ www.koratcoop.com และหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงาน
 และกันตาม ข้อบังคับ และระเบียบของพวกเราที่คิดมาเพื่อความเป็นธรรม และเสมอภาค กับครอบครัว และตนเองอย่างมั่นคงยั่งยืนต่อไป เจริญพระพุทธมนต์ ต้นสังกัดสมาชิก
 เท่าเทียมกันในหมู่สมาชิกด้วยกัน

 2 NEWSLETTERS   ค่านิยม ท�างานเป็นทีม ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก  ค่านิยม ท�างานเป็นทีม ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก  NEWSLETTERS 3
   1   2   3   4