Page 1 - จดหมายข่าวเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 - สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด
P. 1

ข่าว สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
 “เพื่อนช่วยเพื่อน”    3. ส�าเนาทะเบียนบ้าน   3. ช�าระทางธนาคาร ธกส.นครราชสีมา ในนาม “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์

 สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมา       4. ส�าเนาทะเบียนสมรส เพื่อนช่วยเพื่อนสหกรณ์ออมทรัพย์ จดหมายข่าว
 5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน


 จังหวัดนครราชสีมา” เลขที่ 02-0051443-632 แล้วส่งใบฝากให้
    6. ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ  สมาคมฯโดยด่วน และพร้อมเขียนชื่อ/นามสกุล เลขทะเบียนสมาชิกสมาคม ฉบับที่ 2 ประจําเดือน
 สมาคมฯ รับสมัครสมาชิกใหม่ ปีละ 2 ครั้ง  ที่มีอายุไม่เกิน 30 วัน ติดต่อสอบถาม  สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
  ครั้งที่ 1 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม ของปี หมายเหตุ หลักฐานเอกสารทุกฉบับต้องรับรองส�าเนาถูกต้อง  นางสาวลดาวัลย์ เนตระกูล 081 – 0680914 , นายวันชัย เสลานอก
  ครั้งที่ 2 วันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน ของปี
 โดย นายวันชัย เสลานอก คุณสมบัติของผู้สมัคร ด้วยลายมือชื่อผู้สมัครเองเท่านั้น 089 – 8647026 ,
 กรรมการด�าเนินการ    1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดนครราชสีมา  ค่าธรรมเนียม ค่าสมัคร 100 บาท , เงินบ�ารุง 50 บาท ,   นายสุนทร ศรีด่านกลาง 086 - 3479264  เราจะเป็นผู้นําสหกรณ์ออมทรัพย์ website : www.koratcoop.com
 หรือ คู่สมรส เงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า 400 บาท (4 ศพ) รวม 550 บาท จากวันที่ 1 มกราคม 2561 – 12 ธันวาคม 2561 สมาชิกเสียชีวิต 13 ราย วิสัยทัศน์ สาธารณสุขระดับประเทศ e-mail  : koratcoop@hotmail.co.th
 การช�าระเงินของสมาคม
 ส�าหรับ ปี 2562 สมาคมเก็บเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    2. อายุไม่เกิน 60 ปี ในวันรับสมัคร   1. ช�าระได้ที่สมาคมฯ วันจันทร์ พุธ ศุกร์   งวด 1 กุมภาพันธ์     850 บาท (เงินบ�ารุง 50 บาท) facebook : สหกรณ์สาธารณสุขโคราช
 หลักฐานการสมัคร   2.  ส่งธนาณัติ ไปรษณีย์นครราชสีมา ในนามบัญชี   งวด 2 สิงหาคม     800 บาท
    1. ใบสมัครตามแบบที่ สส.พชพ.สอ.นม.ก�าหนด น.ส.ลดาวัลย์ เนตระกูล      รวม  1,650 บาท
    2. ส�าเนาบัตรข้าราชการ/ส�าเนาบัตรลูกจ้าง/ส�าเนาบัตร         (หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาท)
     การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561 วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561
 ประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561 วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561
 ข่าว สสธท. ข่าว สส.ชสอ.
 - รับสมัครสมาชิกสามัญ / รับสมัครสมาชิกสมทบคู่สมรส อายุไม่เกิน 56 ปี บริบูรณ์ในวันสมัคร   รับสมัคร สส.ชสอ. ทุกเดือน โดยจะได้รับความคุ้มครอง
 - รับสมัครสมทบบุตรอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันสมัคร  หลังจากได้รับการพิจารณาเข้าเป็นสมาชิก โดยสมาชิกภาพ

 ค่าสมัคร/ค่าบ�ารุง/ จะสมบูรณ์ เช่น สมัคร 1 มีนาคม 2561 จะได้สิทธิ์เป็นสมาชิกภาพ
 วันที่รับสมัครสมาชิก วันที่สมาชิกภาพสมบูรณ์
 เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 1 พฤษภาคม 2561
 1-20 ม.ค. 62 (วันท�าการ) 4,040 บาท 1 ก.ค. 62  - สามัญ ต้องเป็นสมาชิกสามัญของ สสธท. แล้ว
 1-20 ก.พ. 62 (วันท�าการ) 4,040 บาท 1 ส.ค. 62  - สมทบ คู่สมรส บิดา มารดา บุตร ของสมาชิกสามัญของ
 หลักฐานที่แนบสมัคร  สมาชิก สส.ชสอ. และต้องเป็นสมาชิก สสธท.
  - ส�าเนาบัตรประชาชนหรือส�าเนาบัตรข้าราชการ /ส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและ  - ผู้สมัครที่มีอายุไม่เกิน 56 ปี (ต้องเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่
 ของผู้จัดการศพและผู้รับผลประโยชน์  1 มกราคม พ.ศ. 2506 และ 2507 เป็นต้นไป)
  * ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มของ สสธท. เท่านั้น   - ค่าสมัคร ค่าบ�ารุง เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,840 บาท
 กองทุนสวัสดิการสมาชิก (กสธท.) หลักฐานที่แนบสมัคร

  - รับสมัครสมาชิกสามัญ และรับสมัครสมาชิกสมทบคู่สมรส หรือบุตร อายุในวันสมัครไม่เกิน   • ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือ ส�าเนาบัตรข้าราชการ
 ส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ของผู้จัดการศพ และผู้รับผล
 65 ปี บริบูรณ์ในวันสมัคร และตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป รับอายุไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์
 ประโยชน์
 ค่าสมัคร อัตราเงิน วันที่คุ้มครอง  • ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งจากโรงพยาบาล
  เดือน  วันที่รับสมัคร แรกเข้า สวัสดิการ รวมเป็นเงิน การเสียชีวิตด้วย วันที่คุ้มครองการ
 (บาท) (บาท) (บาท) อุบัติเหตุ เสียชีวิตทุกกรณี ของรัฐหรือสถานพยาบาลของรัฐ
 1-20 ม.ค. 62 1-20 ม.ค. 62 100 3,440 3,540 1 ก.พ. 62 1 ก.พ. 63 สสธท. และ กสธท. ดาวน์โหลดใบสมัครและ
 1-20 ก.พ. 62 1-20 ก.พ. 62 100 3,150 3,250 1 มี.ค 62 1 มี.ค 63 เอกสารประกอบได้ที่

 1-20 มี.ค. 62 1-20 มี.ค. 62 100 2,830 2,930 1 เม.ย. 62 1 เม.ย. 63  http://www.koratcoop.com หรือ www.cpct.or.th
 1-20 เม.ย. 62 1-20 เม.ย. 62 100 2,520 2,620 1 พ.ค. 62 1 พ.ค. 63 * สส.ชสอ. สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่
 หมายเหตุ  1. วันที่คุ้มครองการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนถัดไป  http://www.fscct.or.th/ หรือ http://www.koratcoop.com
    2. วันที่คุ้มครองการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือน * ยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น พร้อมหลักฐานประกอบการ
     ที่รับเป็นสมาชิกครบ 365 วัน (ยกเว้นกรณีการเสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายภายใน
     1 ปี)  สมัครตามแบบที่ก�าหนดในวันท�าการ ตั้งแต่เวลา
    3. หากพบว่าสมาชิกมีสุขภาพไม่แข็งแรง มีประวัติด้วยโรคมะเร็งหรือโรคหัวใจ  08.30 – 15.00 น.
     หรือ โรคอื่น ๆ ตามที่ก�าหนดไว้ในใบรับรองแพทย์ กสธท. ก่อนการสมัครนั้น  • ติดต่อสอบถามได้ที่ 044-341441 -3 ต่อ 111
     กสธท. ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการสมัครตั้งแต่เริ่มแรก ตามข้อบังคับและประกาศ  หรือ 094-3561983
     ของ กสธท.

 สหกรณ์ร่วมไว้อาลัยสมาชิกที่ถึงแก่กรรม : นางทองพูน ชูเกียรติวงศ์  ข้าราชการบ�านาญ


 บรรณาธิการ website: www.koratcoop.com ฝ่ายธุรการ  ต่อ 104 - 105 บัญชีเงินฝากสหกรณ์ ชื่อบัญชี “ ยื่นค�าขอกู้เงินสามัญ / การศึกษา / พัฒนา
 นายรุ่งโรจน์ วรชมพู  e-mail: koratcoop@hotmail.co.th ฝ่ายบัญชี  ต่อ 121 “สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข คุณภาพชีวิตกับสหกรณ์ต้องแสดงบัตรประจ�าตัว
 ฝ่ายการเงิน  ต่อ 116,117,120 นครราชสีมา จ�ากัด” ของผู้กู้และผู้ค�้าประกัน ฉบับจริง ต่อเจ้าหน้าที่
 กองบรรณาธิการ สมาชิกต้องการสอบถามหรือส่งข้อมูลกับสหกรณ์ ฝ่ายสินเชื่อ  ต่อ 106 - 109 ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา สหกรณ์ทุกครั้ง” และแนบสลิปเงินเดือนพร้อม
 นางจีระพงษ์ พจนะโกสีย์  โทรศัพท์ 0-44341-441-3 , 0-44341-454 ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์  ต่อ 101,102 เลขที่บัญชี 301-1-52815-2 ถ่ายหน้าบัญชีที่มียอดเงินเดือนโอนเข้าบัญชีด้วย
 นางพรอรุณ แก้วสุวรรณ โทรสาร 0-44254-614 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  ต่อ 115 ธนาคารออมสิน สาขาถนนจอมพล ต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคาร มอบเงินทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับ สนับสนุนงานกีฬาสาธารณสุข
 นายนิพนธ์ ทองศรี หมายเลขภายใน ศูนย์ประสานงาน สสธท. / สส.ชสอ. ต่อ 111 เลขที่บัญชี 0-5459005667-4
 นายกิตติ เอ้กระโทก  ผู้จัดการ  ต่อ 119 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา  ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนอัษฎางค์ แห่งประเทศไทย จ�ากัด ปริญญาตรี น.ส.ชนรรพร วิเวกพรมราช  จังหวัดนครราชสีมา
 นางกัญญา ผักกระโทก รองผู้จัดการ  ต่อ 112 / 113  จ�ากัด 529/1 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง  เลขที่บัญชี 538-419699-3 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561   เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561
 นายภรต วรจิตติ ฝ่ายทะเบียนหุ้นหนี้  ต่อ 114 จ.นครราชสีมา 30000 ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ สาขานครราชสีมา
 เลขที่บัญชี 02-001-381-8417
   1   2   3   4