Page 8 - จดหมายข่าวเดือน ตุลาคม - พฤษจิกายน 2560 - สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด
P. 8

วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้นำาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ”


                  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด
                         งบกระแสเงินสด (ต่อ)
                     ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561


                                          ปี 2561         ปี 2560
    หนี้สินด�าเนินงาน                              บาท           บาท
        เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน                    (38,467,811.71)     (33,828,503.37)
        เงินสดรับเงินรอจ่ายคืน                     38,713,695.82      33,972,717.04
        เงินสดจ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย               (406,170.95)      (390,554.69)
        เงินสดรับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย                409,633.00       393,147.57
        เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบหลักทรัพย์รอจ่าย        (251,116.00)      (365,730.00)
        เงินสดรับค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบหลักทรัพย์รอจ่าย         246,580.00       276,516.00
        เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียม ATM ค้างจ่าย                (6,200.00)       (11,400.00)
        เงินสดรับค่าธรรมเนียม ATM ค้างจ่าย                12,300.00        16,300.00
        เงินสดจ่ายเงินรอตรวจสอบ                    (6,061,139.28)      (2,376,200.37)
        เงินสดรับเงินรอตรวจสอบ                     6,321,497.02       2,511,033.37
        เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายค่าเบี้ยประกันสินเชื่อ          (2,517,628.30)      (3,137,347.10)
        เงินสดรับเงินรอจ่ายค่าเบี้ยประกันสินเชื่อ           2,541,571.80       3,137,347.10
        เงินสดจ่ายคืนเงินประกันสัญญาจ้างเหมา               (92,000.00)       (60,000.00)
        เงินสดรับเงินประกันสัญญาจ้างเหมา                   0.00        90,000.00
        เงินสดจ่ายเงินสะสมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพรอน�าส่ง         (208,865.40)      (191,358.20)
        เงินสดรับเงินสะสมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพรอน�าส่ง          208,865.40       191,358.20
       เงินสดจ่ายค่าเบี้ยประกันเงินกู้พิเศษค้างจ่าย          (1,000,827.97)      (1,185,137.17)
        เงินสดรับค่าเบี้ยประกันเงินกู้พิเศษค้างจ่าย          1,132,401.07       1,220,075.94
        เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย             (1,002,448.13)      (985,250.04)
        เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                  (208,059.02)         0.00
        เงินสดจ่ายค่าตอบแทนหน่วยงานค้างจ่าย               (73,344.00)         0.00
        เงินสดรับดอกเบี้ยรับรอจ่ายคืน                   12,778.81          0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงาน                (226,164,554.55)    (130,851,495.82)
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
       เงินสดจ่ายซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จ�ากัด       0.00        (58,000.00)
       เงินสดจ่ายซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด  (9,949,000.00)         0.00
       เงินสดจ่ายซื้อเครื่องใช้ส�านักงาน                (984,957.80)      (368,310.49)
       เงินสดจ่ายซื้อยานพาหนะ                         0.00       (1,464,100.00)
       เงินสดจ่ายเงินมัดจ�าที่ดิน                   (5,400,000.00)         0.00
       เงินสดจ่ายค่าพัฒนาระบบเทคโนโลยี                  (91,460.00)         0.00
       เงินสดจ่ายค่าพัฒนาระบบโปรแกรมงาน                 (403,030.00)         0.00
       เงินสดจ่ายค่าปรับปรุงส�านักงานรอตัดจ่าย             (191,400.00)         0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน                   (17,019,847.80)     (1,890,410.49)
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
       เงินสดจ่ายช�าระหนี้เงินกู้ยืม                     0.00      (200,000,000.00)
       เงินสดจ่ายไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงิน                (30,000,000.00)    (665,000,000.00)
       เงินสดรับจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน              (898,183,657.64)    (759,696,442.47)
                                       30,000,000.00
                                                   500,000,000.00
       เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก
   NEWSLETTERS จดหมายข่าว สอ.สธนม. เงินสดรับจากเงินรับฝาก       1,166,988,897.63     1,253,045,121.02
       เงินสดจ่ายปันผลและเฉลี่ยคืน
                                                  (249,186,183.11)
                                      (277,777,532.60)
                                                   (2,394,475.29)
                                       (2,721,450.00)
       เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
    8            ค่านิยม “ทำางานเป็นทีม ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก”
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13