Page 7 - จดหมายข่าวเดือน ตุลาคม - พฤษจิกายน 2560 - สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด
P. 7

วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้นำาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ”


                  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด
                           งบกระแสเงินสด
                     ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561


                                          ปี 2561         ปี 2560
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน                       บาท           บาท
    ก�าไรสุทธิ                             344,492,592.65     325,222,450.32
    รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดก�าไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน
       หนี้สงสัยจะสูญ                          (91,089.16)       (91,888.06)
       ค่าเสื่อมราคา                          1,134,684.31       884,806.80
       สิทธิการใช้อาคารส�านักงานตัดจ่าย                 482,153.78       482,153.78
       ค่าปรับปรุงส�านักงานตัดจ่าย                    465,041.21       426,761.20
       ค่าพัฒนาโปรแกรมงานตัดจ่าย                     121,116.00       167,840.00
       ค่าพัฒนาระบบเทคโนโลยีรอตัดจ่าย                   29,896.90        11,604.90
       ส�ารองบ�าเหน็จเจ้าหน้าที่                     619,200.00       466,740.00
       ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ                   (8,464,267.64)      (5,282,961.03)
       ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า                   85,771.96       (36,668.09)
       ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย                   1,000,675.37       1,002,448.13
       ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                        317,241.39        60,330.85
       ค่าตอบแทนหน่วยงานค้างจ่าย                     68,786.00        (6,071.00)
       เงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก                5,029,500.00       4,758,500.00
       ลูกหนี้ตัวแทน                           (86,186.62)         0.00
       ค่าเบี้ยประกันภัย                          949.40          0.00
       รายได้ค้างรับ                           (8,500.00)         0.00
       ค่าธรรมเนียมการจัดท�าบัตรเดบิตสหกรณ์ค้างจ่าย            93,150.68          0.00
       ดอกเบี้ยรับตามค�าพิพากษาในส่วนที่ตั้งเป็นลูกหนี้            0.00        (85,662.78)
    ก�าไรจากการด�าเนินการก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินด�าเนินงาน  345,290,716.23  327,980,385.02
    สินทรัพย์ด�าเนินงาน
       เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน                (45,323,859.85)     (51,903,109.06)
       เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน                50,642,570.85      52,577,778.79
       เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้สามัญ                (3,541,271,107.85)    (2,904,568,274.92)
       เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้สามัญ               2,912,705,019.35     2,493,565,496.84
       เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้พิเศษ                 (122,215,463.65)    (152,862,623.89)
       เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้พิเศษ                150,875,022.76      89,026,187.29
       เงินสดรับจากลูกหนี้พ้นสภาพ                   15,679,278.66      12,230,169.10
       เงินสดรับลูกหนี้ตามค�าพิพากษา                  3,045,724.78          0.00
       เงินสดรับลูกหนี้ตัวแทน                       9,700.00        8,600.00
       เงินสดจ่ายเงินยืมทดรอง                     (18,794,794.90)     (18,332,674.79)
       เงินสดรับจากเงินยืมทดรอง                    18,777,265.68      18,332,674.79
       เงินสดจ่ายซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์                (70,687.84)       (27,566.23)
       เงินสดจ่ายเงินค่าธรรมเนียม ATM รอเรียกเก็บ            (233,400.00)      (281,897.13)
       เงินสดรับเงินค่าธรรมเนียม ATM รอเรียกเก็บ             217,600.00       361,859.58
       เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ              5,282,961.03       3,763,884.51
       เงินสดรับเงินค่าธรรมเนียม ATM รอเรียกคืนจากธนาคาร           0.00         600.00
       เงินสดจ่ายค่าบ�ารุงรักษาโปรแกรมสหกรณ์               (85,771.96)         0.00
       เงินสดจ่ายเงินรอรับคืน                      (80,797.88)         0.00 จดหมายข่าว สอ.สธนม. NEWSLETTERS
       เงินสดรับเงินรอรับคืน                       81,757.88          0.00


                ค่านิยม “ทำางานเป็นทีม ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก”    7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12