Page 6 - จดหมายข่าวเดือน ตุลาคม - พฤษจิกายน 2560 - สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด
P. 6

วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้นำาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ”


                  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด
                          งบก�าไรขาดทุน (ต่อ)
                     ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561


                                       ปี 2561        ปี 2560
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ (ต่อ)            บาท   %      บาท    %
       ค่าเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร                  192,500.00  0.04  165,000.00  0.04
       ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและอบรมการใช้โปรแกรม          312,822.00  0.07    0.00  0.00
       ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเงิน            0.00  0.00   80,086.00  0.02
          รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์    3,290,802.88  0.69  2,803,961.21  0.63
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
       เงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก             5,029,500.00  1.05  4,758,500.00  1.07
       เงินสวัสดิการคล้ายวันเกิดสมาชิก              9,609,000.00  2.01  4,505,000.00  1.01
       ค่าใช้จ่ายสัมมนาสมาชิกและผู้แทน              3,942,196.50  0.83  3,821,265.00  0.86
       ค่าเอกสารเผยแพร่/ค่าประชาสัมพันธ์              143,546.50  0.03  239,163.00  0.05
       ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพ                 114,100.00  0.02  95,675.00  0.02
          รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก            18,838,343.00  3.95  13,419,603.00  3.02
    ค่าใช้จ่ายด�าเนินงานอื่น
       ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี             12,408,400.33  2.60  11,785,332.23  2.65
       ค่าเบี้ยประชุม                       1,163,000.00  0.24  1,075,000.00  0.24
       สวัสดิการกรรมการและเจ้าหน้าที่                280,831.00  0.06  286,288.00  0.06
       ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ                     233,204.00  0.05  385,706.00  0.09
       ค่าใช้จ่ายสัมมนาและฝึกอบรม                  747,687.80  0.16  713,521.79  0.16
       ค่าตอบแทนต�าแหน่งกรรมการ                   150,000.00  0.03  150,000.00  0.03
       ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย       55,000.00  0.01  22,123.00  0.00
       ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี                   100,000.00  0.02  90,000.00  0.02
       ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ                   90,000.00  0.02  90,000.00  0.02
       ค่าตอบแทนหน่วยงานหักเงิน ณ ที่จ่าย              415,204.00  0.09  395,886.00  0.09
       ค่ารับรอง                          278,954.89  0.06  281,718.78  0.06
       ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงาน                 279,308.00  0.06  499,418.00  0.11
       ค่าใช้จ่ายพิมพ์รายงานประจ�าปี                447,300.00  0.09  308,125.00  0.07
       ค่าธรรมเนียมและค่าอากรเช็ค                  44,153.14  0.01  64,564.41  0.01
       ค่าธรรมเนียมการจัดท�าบัตรเดบิตสหกรณ์             93,150.68  0.02    0.00  0.00
       ค่ารักษาความปลอดภัยและท�าความสะอาด              705,360.00  0.15  573,143.95  0.13
       ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสาร                   10,015.00  0.00  12,307.00  0.00
       ค่าภาษีป้าย ภาษีรถยนต์ ภาษีท้องที่               4,996.00  0.00   4,996.00  0.00
       ค่าน�้ามันเชื้อเพลิงและน�้ามันหล่อลื่น            67,680.10  0.01  56,384.90  0.01
       ค่าเครื่องเขียนและเครื่องใช้ส�านักงาน            443,242.56  0.09  533,957.77  0.12
       ค่าสาธารณูปโภค                        791,871.56  0.17  890,553.02  0.20
       ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินคดี                   31,986.00  0.01  24,064.51  0.01
       หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามค�าพิพากษา            (691,362.39)  (0.14)  1,498,799.04  0.34
       ค่าวัสดุส�านักงาน                      369,002.95  0.08  341,725.90  0.08
       ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว                    125,296.18  0.03  103,784.82  0.02
                                                 7,507.00
                                            0.00
                                      16,851.00
                                                       0.00
       ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
                                            3.91  20,194,907.12
                                                       4.54
          รวมค่าใช้จ่ายด�าเนินงานอื่น
                                    18,661,132.80
   NEWSLETTERS จดหมายข่าว สอ.สธนม. ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ      344,492,592.65  72.21  325,222,450.32  73.08
          รวมค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน
                                    50,592,158.74  10.60  45,452,160.11  10.21
    6            ค่านิยม “ทำางานเป็นทีม ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก”
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11