Page 4 - จดหมายข่าวเดือน ตุลาคม - พฤษจิกายน 2560 - สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด
P. 4

วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้นำาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ”


                  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด
                         งบแสดงฐานะทางการเงิน
                        ณ วันที่ 30 กันยายน 2561   NEWSLETTERS จดหมายข่าว สอ.สธนม. ประธานกรรมการด�าเนินการ วันที่ 22 ตุลาคม 2561 (นายนเรนทร์ แฝงสูงเนิน)
          (นายวชิระ บถพิบูลย์)
                                          กรรมการและเลขานุการ


    4            ค่านิยม “ทำางานเป็นทีม ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก”
   1   2   3   4   5   6   7   8   9