Page 2 - จดหมายข่าวเดือน ตุลาคม - พฤษจิกายน 2560 - สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด
P. 2

วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้นำาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ”                           จากใจประธานกรรมการ


                     “สวัสดีครับ เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน ย่างเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวเดือนตุลาคม เป็นเดือนเริ่ม
                  ต้นปีงบประมาณ พร้อมๆ กับสมาชิกสหกรณ์บางท่านที่เกษียณอายุราชการ เป็นข้าราชการบ�านาญ
                  ซึ่งเดือนกันยายนที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด ได้จัดกิจกรรมในโอกาส

                  สมาชิกเกษียณอายุเพื่อร�าลึกถึงคุณความดีทุกท่าน รวมทั้งจัดบริการให้ค�าปรึกษาเชิญชวนให้ธ�ารง
      นายแพทย์วชิระ บถพิบูลย์  สมาชิกภาพ ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่หลายท่านก็ยังสมัครใจเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อเนื่อง ต้องขอขอบคุณ
        ประธานกรรมการ    ที่สมาชิกยังไว้ใจและเชื่อมั่น ในการออมทรัพย์และด�าเนินธุรกรรมร่วมกับสหกรณ์มาอย่างยาวนานครับ

                     ในปีบัญชีสหกรณ์ 2561 ที่เพิ่งครบรอบปีบัญชีไปเมื่อสิ้นกันยายนที่ผ่านมา สหกรณ์ฯ มีความก้าวหน้า
      อย่างต่อเนื่อง ทั้งจ�านวนสมาชิก,หุ้นและเงินฝากที่เพิ่มขึ้น การมีส่วนร่วมของสมาชิกผ่านผู้แทนสมาชิกในทุกกิจกรรมที่สหกรณ์เชื้อเชิญ เช่น
      การประชุมวิสามัญครั้งที่ 1 และ 2 การจัดท�าแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์สหกรณ์ปี 2562 การร่วมเป็นอนุกรรมการจัดหาที่ดิน
      ที่เหมาะสมเพื่อสร้างส�านักงานสหกรณ์ฯ แห่งใหม่จนแล้วเสร็จ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญปี 2560 การได้รับการรับรองเป็นสหกรณ์
      สีขาวด้วยธรรมาภิบาล การสื่อสารกับสมาชิกอย่างต่อเนื่องท�าให้คณะกรรมการด�าเนินการได้รับรู้รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
      เหล่านี้คือปัจจัยที่หนุนเนื่องให้สหกรณ์ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมีเสถียรภาพและมั่นคง เป็นที่พึ่งแก่สมาชิกตามอุดมการณ์และหลักการ
      สหกรณ์ กระผมจึงถือโอกาสนี้เชิญชวนสมาชิกมาร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561 และเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการแทนท่านที่ครบวาระ
      และผู้ตรวจสอบกิจการ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 8.00 น.

      เป็นต้นไป แล้วพบกันนะครับ                บทบรรณาธิการ


                  เรียนเจ้าของสหกรณ์ทุกท่าน  สามัญประจ�าปี พร้อมทั้งปฏิบัติตามระเบียบการประชุมใหญ่
                การมีหุ้นส่วนกับธุรกิจสหกรณ์นั่นคือ อย่างเคร่งครัด เพื่อจะได้เสนอแนะความคิดเห็นอย่างทั่วถึง และ
                การเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง บางท่าน เป็นประโยชน์ต่อการน�าแนวคิดไปบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ
                มีมาก มีน้อยแตกต่างกันไป ยึดตาม ร่วมพิจารณาโครงการต่างๆที่คณะกรรมการฯน�าเสนอนั่น คือทิศทาง
      นายรุ่งโรจน์ วรชมพู หลักการณ์ อุดมการณ์ และวิธีการ การบริหารที่จะท�าให้สหกรณ์ของพวกเรามั่นคง มั่งคั่ง เป็นสถาบัน
       บรรณาธิการ
                สหกรณ์ คือการมีส่วนร่วม แต่เราก็มี การเงินของมวลสมาชิกตลอดไป
      สิทธิเท่าเทียมกัน หนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียง        อย่าลืมเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ
       ตลอดปีบัญชี 2561 เมื่อปิดบัญชีทางการเงิน คณะกรรมการ ประจ�าปี 2561 ที่สนามกีฬา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 สมาชิก
      ด�าเนินการคณะนี้ค�านึงเสมอว่า เราจะขับเคลื่อนเดินหน้าสมาชิก ต้องน�าบัตรจ�าตัวประชาชน หรือบัตรที่สามารถบอกตัวตนของสมาชิก
      อยู่ดี กินดี มีความเป็นธรรมและเกิดสันติสุขของสมาชิกอย่างถ้วนหน้า  ได้ คือต้องมีเลขประจ�าตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน พร้อมท�าหน้าที่
      จากผลก�าไรทั้งสิ้น 344.49 ล้านบาท จัดสรรเป็นเงินปันผล 5.80% และใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
      เฉลี่ยคืน 6.50% ทุนส�ารองและเงินสวัสดิการต่างๆ ท่านสมาชิกครับ ตามหน่วยงานของสมาชิกเอง และพร้อมกันเข้าห้องประชุม ตั้งแต่

      การขับเคลื่อนบริหารสหกรณ์แบบมีส่วนร่วม ต้องได้รับฟังความ เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ที่ส�าคัญไม่สามารถใช้สิทธิท�าการใดๆ แทน
      คิดเห็นของสมาชิกในฐานะเจ้าของธุรกิจสหกรณ์ต้องร่วมประชุมใหญ่ สมาชิกอื่นได้ พบกันอีกครั้ง ปีบัญชี 2562 ต่อไปครับ


      สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด
      Nakhonratchasima Public Health Saving And Credit Cooperative, Limited (NMPSC) บรรณาธิการ
      529/1 ถนนจอมพล ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 30000
      529/1 Chomphon Road, Amphone Mueang, Nakhonratchasima Province, 30000      นายรุ่งโรจน์  วรชมพู
                                             กองบรรณาธิการ
      หมายเลขโทรศัพท์ 0-44341-441-3, 0-44341-454
      หมายเลขภายใน                                  นางประไพพรรณ ครองสมบัติ
      ผู้จัดกำร   119    มือถือ 09-5614-5107 ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ  115 มือถือ 08-1760-5034 นางพรอรุณ  แก้วสุวรรณ
                                   121 มือถือ 08-1760-5034
                         ฝ่ำยบัญชี
             112 / 113
      รองผู้จัดกำร
                                                    รุ่งเรือง
                                              นางนิตยา
                         ศูนย์ประสำนงำน สสธท. / สส.ชสอ. 111 มือถือ 09-4356-1983
      ฝ่ำยธุรกำร
             104 - 105
   NEWSLETTERS จดหมายข่าว สอ.สธนม. ฝ่ำยสมำชิกสัมพันธ์  101, 102  มือถือ 09-5604-8603 โทรสาร (FAX) นางจีระพงษ์  พจนะโกสีย์
                                              นางกัญญา
                                                    ผักกระโทก
             116, 117, 120  มือถือ 08-1760-5034
      ฝ่ำยกำรเงิน
                         ฝ่ำยธุรกำร 0-4424-8227 ฝ่ำยกำรเงิน 0-4425-4614
                  มือถือ 09-5604-8603
      ฝ่ำยสินเชื่อ
             106 - 109
                                              นายภรต
                                                    วรจิตติ
                         ID Line : สอ.สำสุขโครำช
                  มือถือ 08-1760-5034
             114
      ฝ่ำยทะเบียนหุ้นหนี้
    2            ค่านิยม “ทำางานเป็นทีม ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก”
   1   2   3   4   5   6   7