Page 19 - จดหมายข่าวเดือน ตุลาคม - พฤษจิกายน 2560 - สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด
P. 19

วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้นำาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ”


                        แผนผังคูหาเลือกตั้ง


                                  3

                                           2


               5            4                       1


                                           6
        ภาพกิจกรรม สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด


                                                “การประชุมผู้แทน
                                                สมาชิกและประชุมใหญ่
                                                วิสามัญประจ�าปี
                                                ครั้งที่ 2/2561”
                                                ณ ห้องจอมพลแกรนด์
                                                โรงแรมโคราชโฮเต็ล
                                                วันที่ 15 กันยายน 2561               “สายใยสายใจจากสหกรณ์” ณ ห้องจอมพลแกรนด์ โรงแรมโคราชโฮเต็ล วันที่ 16 กันยายน 2561   จดหมายข่าว สอ.สธนม. NEWSLETTERS

                ค่านิยม “ทำางานเป็นทีม ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก”    19
   14   15   16   17   18   19   20