Page 18 - จดหมายข่าวเดือน ตุลาคม - พฤษจิกายน 2560 - สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด
P. 18

วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้นำาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ”


             แผนที่สถานที่จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2561

        ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา




























              ภาพมุมสูงห้องประชุม / สถานที่เลือกตั้ง และพื้นที่จ�าหน่ายสินค้าโดยรอบอาคาร












                                       สถานที่เลือกตั้ง
            ห้องประชุมใหญ่ ฯ
            โรงยิม 2,000 ที่นั่ง                โรงยิม 5,000 ที่นั่ง
            Liptaphanlop Hall                  Chatchai Hall










                 ด้านหน้าติดตั้งบอร์ดส�าหรับตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง


                           ประตู 1                   วิชาการ 2 หน่วย ศูนย์




                        หน่วยเลือกตั้ง

        ทางเข้าหน่วยเลือกตั้ง                                ประตู 2
           ประตู 3



     ทางเดินไปห้องประชุม




   NEWSLETTERS จดหมายข่าว สอ.สธนม. หน่วย รพ.มหาราช 1 A หน่วย รพ.มหาราช 1 B หน่วย รพช. 3 A หน่วย รพช. 3 B หน่วย รพช. 3 C หน่วย สสจ./สสอ. 4 A หน่วย สสจ./สสอ. 4 B





    18            ค่านิยม “ทำางานเป็นทีม ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก”
   13   14   15   16   17   18   19   20