Page 17 - จดหมายข่าวเดือน ตุลาคม - พฤษจิกายน 2560 - สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด
P. 17

วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้นำาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ”


            กลุ่มผู้สมัครผู้ตรวจสอบกิจการ มีผู้สมัครจ�านวน 6 คน มีสิทธิ์ได้รับการเลือกตั้ง จ�านวน 3 คน

           นายบุญฤทธิ์ เชิดในเมือง                นายบุญฤทธิ์ ก้านแก้ว
           เลขทะเบียน 01298                   เลขทะเบียน 04827
           หน่วยงาน  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา(ลูกจ้างบ�าเหน็จรายเดือน) หน่วยงาน  ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอวังน�้าเขียว
           การศึกษาสูงสุด                    การศึกษาสูงสุด
            - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยการอาชีพพล   - วิทยาศาสตร์บัณฑิต(สุขศึกษา) สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
            - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา   ประสบการณ์ท�างาน
     หมายเลข 1 ประสบการณ์ท�างาน             หมายเลข 2  - ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยสาธารณสุขอ�าเภอวังน�้าเขียว
                                      - อดีตผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด
            - อบรมหลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์หลักสูตรที่ 1
    กรมตรวจบัญชีสหกรณ์                          10 ปี
     - อบรมหลักสูตรการเงินและการบัญชี “หลักการบริหารการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์”
    ของศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด
     - อบรมหลักสูตร “การจัดการทั่วไปในสหกรณ์ออมทรัพย์” ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
    แห่งประเทศไทย จ�ากัด
     - อบรมหลักสูตร “เสริมทักษะการเป็นวิทยากรฝึกอบรม” โดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
           นางอรพิณ โกสุมภ์ศิริ                 นายสุนทร ศรีด่านกลาง
           เลขทะเบียน 00243                   เลขทะเบียน 01321
           หน่วยงาน  ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา(ข้าราชการบ�านาญ) หน่วยงาน  โรงพยาบาลมหาราช
           การศึกษาสูงสุด                        นครราชสีมา
            - อนุปริญญาพยาบาลผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลวชิรพยาบาล    (ลูกจ้างบ�าเหน็จ)
            - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา การศึกษาสูงสุด
                                      - มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนผู้ใหญ่เมืองนครราชสีมา
     หมายเลข 3 ประสบการณ์ท�างาน             หมายเลข 4  ประสบการณ์ท�างาน
            - หัวหน้าฝ่ายโรงพยาบาลชุมชน 4 แห่ง
     - หัวหน้างานกลุ่มงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา    - กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด 21 สมัย
     - กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด 10 สมัย ติดต่อกัน - กรรมการสโมสรโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
     - ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 6 สมัยต่อเนื่อง       - รองประธานกรรมการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     - คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครราชสีมา(ภาคประชาสังคม)  - ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด 5 สมัย
     - รองประธานกรรมการสงเคราะห์ และประธานกรรมการสหวิชาชีพ สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก - รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด 3 สมัย
    และเยาวชน จังหวัดนครราชสีมา

           ดร.ดวงรัตน์ คัดทะเล                  นายบุญจันทร์ ทันโชคชัย
           เลขทะเบียน 10546                   เลขทะเบียน 01639
           หน่วยงาน  วิทยาลัยพยาบาล               หน่วยงาน  โรงพยาบาลมหาราช
              บรมราชชนนี นครราชสีมา                 นครราชสีมา
           การศึกษาสูงสุด                        (ลูกจ้างบ�าเหน็จรายเดือน)
            - พยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น       การศึกษาสูงสุด
                                      - ปริญญาตรี วิทยาลัยนครราชสีมา
            - พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต
     หมายเลข 5  มหาวิทยาลัยมหิดล            หมายเลข 6  ประสบการณ์ท�างาน
     - Doctor of Nursing Science The State University of New York , USA - ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมาจ�ากัด
    ประสบการณ์ท�างาน                    - กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมาจ�ากัด 20 สมัย
     - การเรียนการสอนด้านการพยาบาลเด็ก          - กรรมการ ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ�ากัด 12 สมัย
     - การเรียนการสอนด้านการวิจัย
     - วิทยากร และอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย
                    ขั้นตอนและวิธีใช้เครื่องลงคะแนน


       1. ตรวจสอบรายชื่อ หน่วยงาน เลขทะเบียน ล�าดับที่ เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่
       2. แสดงบัตรประจ�าตัวเพื่อลงทะเบียนและรับบัตรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง/บัตรชิงรางวัล

       3. เข้าคูหา รอสัญญาณไฟเขียว

       4. กดปุ่มหมายเลขที่ต้องการเลือก

       5. กดปุ่ม V ยืนยัน
       6. เสร็จสิ้นการลงคะแนน พร้อมรับ "รายงานกิจการ ประจ�าปี 2561" บริเวณทางออกคูหาเลือกตั้ง

                    กรณีไม่ประสงค์ลงคะแนนให้ผู้ใด

       1. กดปุ่มไม่ประสงค์ลงคะแนน

       2. กดปุ่ม V ยืนยันการลงคะแนน                                    จดหมายข่าว สอ.สธนม. NEWSLETTERS
                ค่านิยม “ทำางานเป็นทีม ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก”    17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20