Page 16 - จดหมายข่าวเดือน ตุลาคม - พฤษจิกายน 2560 - สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด
P. 16

วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้นำาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ”


           กลุ่มที่ 3 โรงพยาบาลชุมชน (ต่อ) มีผู้สมัครจ�านวน 6 คน มีสิทธิ์ได้รับการเลือกตั้ง จ�านวน 3 คน


           นายสุภักดิ์ อินทรก�าแหง               นายเผด็จชัย สิงหล
           เลขทะเบียน 02699                  เลขทะเบียน 11738
           หน่วยงาน  โรงพยาบาลสูงเนิน             หน่วยงาน  โรงพยาบาลวังน�้าเขียว
           การศึกษาสูงสุด                    การศึกษาสูงสุด
            - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยขอนแก่น - พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
           ประสบการณ์ท�างาน                   ประสบการณ์ท�างาน
     หมายเลข 5  - อนุกรรมการควบคุมคุณภาพมาตรฐานบริการสาธารณสุขเขต 9  หมายเลข 6 - พยาบาลประจ�า งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ปี 2551- 2556
            - ประธานชมรมรังสีการแพทย์ชุมชน นครราชสีมา
                                      - หัวหน้างานสารสนเทศและเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลวังน�้าเขียว
            - Admin สารสนเทศ โรงพยาบาลสูงเนิน           ปี 2556 ถึงปัจจุบัน

        กลุ่มที่ 4 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา, ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล
             และ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีผู้สมัครจ�านวน 4 คน มีสิทธิ์ได้รับการเลือกตั้ง จ�านวน 2 คน


           นางสาวลดาวัลย์ เนตระกูล               นายต่อศักดิ์ แสนศรี
           เลขทะเบียน 04295                  เลขทะเบียน 30883
           หน่วยงาน  ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (ข้าราชการบ�านาญ) หน่วยงาน  ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอเมือง
           การศึกษาสูงสุด                    การศึกษาสูงสุด
            - ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัย - สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
           สุโขทัยธรรมธิราช                   ประสบการณ์ท�างาน
            - พยาบาลผดุงครรภ์ สภากาชาดไทย
     หมายเลข 1 ประสบการณ์ท�างาน             หมายเลข 2  - ผู้ช่วยสาธารณสุขอ�าเภอเมืองนครราชสีมา
     - สาธารณสุขอ�าเภอ หลายอ�าเภอ
     - กรรมการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนช่วยเพื่อน สหกรณ์ออมทรัพย์
    จังหวัดนครราชสีมา จ�ากัด
     - กรรมการด�าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด หลายสมัย
     - กรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแห่งประเทศไทย จ�ากัด หลายสมัย

           นายสุริยา ค้าสบาย                  นายกิตติ เอ้กระโทก
           เลขทะเบียน 07639                  เลขทะเบียน 07122
           หน่วยงาน  ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอสีคิ้ว      หน่วยงาน  ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอเสิงสาง
           การศึกษาสูงสุด                    การศึกษาสูงสุด
            - ประกาศนียบัตรพนักงานอนามัย วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคกลาง  - ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
           จังหวัดชลบุรี                     - ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
     หมายเลข 3  - สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล หมายเลข 4 ประสบการณ์ท�างาน
                                      - ประธานชมรมผู้ช่วยสาธารณสุขอ�าเภอ จังหวัดนครราชสีมา
            - สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
    ประสบการณ์ท�างาน
     - อดีตประธานชมรมผู้ช่วยสาธารณสุขอ�าเภอ จังหวัดนครราชสีมา
     - อดีตผู้ช่วยสาธารณสุขอ�าเภอสีดา , อ�าเภอเมืองนครราชสีมา
     - อดีตสาธารณสุขอ�าเภอเมืองยาง , อ�าเภอเสิงสาง , อ�าเภอวังน�้าเขียว
     - ปัจจุบันสาธารณสุขอ�าเภอสีคิ้ว
     - ประธานชมรมสาธารณสุขอ�าเภอ จังหวัดนครราชสีมา


             ขั้นตอนการเลือกตั้งด้วยเครื่องลงคะแนน

      1             2            5             6
      3             4   ?             กรณีไม่ประสงค์ลงคะแนนให้ผู้ใด


                                       1
                                               2
   NEWSLETTERS จดหมายข่าว สอ.สธนม. สัญญาณไฟเขียว

    16            ค่านิยม “ทำางานเป็นทีม ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก”
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20