Page 13 - จดหมายข่าวเดือน ตุลาคม - พฤษจิกายน 2560 - สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด
P. 13

วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้นำาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ”


                  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด
                      หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
                     ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561


                                          ปี 2561         ปี 2560
                                           บาท           บาท
      เงินรอจ่ายคืน                            654,641.94       408,757.83
      ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                         317,241.39       208,059.02
      ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย                   18,124.76        14,662.71
      ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบหลักทรัพย์รอจ่าย                13,064.00        17,600.00
      เงินรอตรวจสอบ                            621,707.18       361,349.44
      ค่าเบี้ยประกันเงินกู้พิเศษค้างจ่าย                 188,492.41        56,919.31
      รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า                       25,500.00        25,500.00
      เงินปันผลและเฉลี่ยคืนค้างจ่าย                    254,741.84       222,949.97
      ค่าธรรมเนียม ATM ค้างจ่าย                      23,100.00        17,000.00
      ทุนเรือนหุ้นค้างจ่าย                        155,697.56       137,780.77
      เงินรอจ่ายคืนค่าเบี้ยประกันสินเชื่อ                 26,860.22        2,916.72
      ค่าตอบแทนหน่วยงานค้างจ่าย                      68,786.00        75,598.00
      ค่าธรรมเนียมการจัดท�าบัตรเดบิตสหกรณ์ค้างจ่าย             93,150.68          0.00
      ทุนส่งเสริมการศึกษาค้างจ่าย                      1,000.00          0.00
      ดอกเบี้ยรับรอจ่ายคืน                         12,778.81          0.00
         รวม                             3,475,562.16      2,551,541.90

       ค่าธรรมเนียมการจัดท�าบัตรเดบิตสหกรณ์ค้างจ่าย เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงการขอใช้บริการบัตรเดบิตสหกรณ์ ระบบ Online ระหว่างสหกรณ์ฯ
    กับธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561 โดยสหกรณ์จะจัดท�าบัตรเดบิตแก่สมาชิกสหกรณ์ตามที่ก�าหนดในสัญญาและสหกรณ์
    จะต้องช�าระค่าธรรมเนียมจ�านวนหนึ่งตามเงื่อนไข ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายข้างต้น ถูกบันทึกจากค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ จ�านวน 1.00 ล้านบาท ตามสัดส่วน
    ของเวลานับแต่วันท�าสัญญาจนถึงวันสิ้นปี
                                          ปี 2561         ปี 2560
    13. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย                    บาท           บาท
       ส�ารองบ�าเหน็จเจ้าหน้าที่                    4,912,960.00       4,293,760.00
       เงินประกันสัญญาจ้างเหมา                         0.00        92,000.00
         รวม                             4,912,960.00      4,385,760.00

                                          ปี 2561         ปี 2560
    14. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ ประกอบด้วย             บาท           บาท
       เงินทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก               47,577,449.50      45,527,949.50
       ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล                   5,372,200.00       5,272,200.00
       ทุนสาธารณประโยชน์                        1,758,561.00       1,996,799.00
       ทุนส่งเสริมการศึกษา                         81,800.00       106,400.00
       เงินสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิก                   1,943,600.00       2,223,200.00
         รวม                            56,733,610.50      55,126,548.50
    15. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงาน
       สหกรณ์ได้เข้าร่วมเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ตามระเบียบ กองทุน สหกรณ์และ
    พนักงานต้องจ่ายเงินสมทบและเงินสะสมเข้ากองทุนนี้เป็นร้อยละของเงินเดือนพนักงานด้วยจ�านวนที่ไม่ต�่ากว่า ร้อยละ 2 สหกรณ์ได้แต่งตั้งผู้จัดการกองทุนเพื่อ
    บริหารกองทุนให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530

    16. การด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์                                  จดหมายข่าว สอ.สธนม.
       สหกรณ์ด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดโดยกฎกระทรวง ซึ่งก�าหนดให้สหกรณ์ด�ารงสินทรัพย์ สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ NEWSLETTERS
    และวิธีการที่ก�าหนดโดยกฎกระทรวงไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งของยอดเงินรับฝากทั้งหมด

                ค่านิยม “ทำางานเป็นทีม ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก”    13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18