Page 1 - จดหมายข่าวเดือน ตุลาคม - พฤษจิกายน 2560 - สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด
P. 1

จดหมายข่าว

           สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด


           ฉบับที่ 1 ปี 2562 เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2561


            วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้นำาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ”
           สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ�าปี 2544 และ 2560
          สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด
          529/1 ถนนจอมพล ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดอุบลราชธานี 30000
          โทร. 0-4434-1441-3 , 0-4434-1454 โทสาร 0-4425-4614 , 0-4424-8227
          http://www.koratcoop.com Email : koratcoop@hotmail.co.th
                                     ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด
     ที่ สอ.สธนม. ว 842 / 2561
                                       เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2561
                     24 ตุลาคม 2561
                                         --------------------------------
     เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2561
     เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด  ด้วยคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด ชุดที่ 42 ได้เสนอเอกสารการเงิน
     สิ่งที่ส่งมาด้วย จดหมายข่าวสหกรณ์  จ�านวน 1 ฉบับ  การบัญชี พร้อมทั้งจัดท�างบแสดงฐานะการเงิน งบก�าไรขาดทุน งบกระแสเงินสดของสหกรณ์ ให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อ
          - ประกาศการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2561  รับรองงบการเงินประจ�าปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 แล้วนั้น
          - ระเบียบวาระการประชุม             อาศัยอ�านาจตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 54 และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา
          - งบแสดงฐานะการเงิน             จ�ากัด พ.ศ. 2559 ข้อ 61 และ ข้อ 68 ให้คณะกรรมการด�าเนินการเรียกประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อย
       ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด ก�าหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2561 ตามความใน ห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ โดยต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนสมาชิกทั้งหมด หรือ
     พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 54 และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด พ.ศ.2559 ข้อ 61  ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 42 ประชุม ครั้งที่ พิเศษ/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561
     และ ข้อ 68 ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอาคารลิปตพัลลภฮอลล์ 2,000  มีมติให้ ก�าหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
     ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 322 หมู่ 7 ถนนราชสีมา – ปักธงชัย  ณ ห้องประชุมอาคารลิปตพัลลภฮอลล์ 2,000 ที่นั่ง และขอเชิญสมาชิกลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการด�าเนินการ และผู้ตรวจ
     ต�าบลปรุใหญ่ อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตามระเบียบวาระการประชุมที่ส่งมาพร้อมนี้ สอบกิจการ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.00 น. ณ อาคารชาติชายฮอลล์ 5,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
       จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป และลงคะแนน  5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 322 หมู่ 7 ถนนราชสีมา – ปักธงชัย ต�าบลปรุใหญ่ อ�าเภอเมืองนครราชสีมา
     เลือกตั้ง กรรมการด�าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.00 น. ณ อาคารชาติชายฮอลล์ 5,000 ที่นั่ง  จังหวัดนครราชสีมา
     สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา โดยน�าบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือบัตร  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
     ประจ�าตัวข้าราชการ หรือบัตรประจ�าตัวลูกจ้างประจ�า หรือบัตรประจ�าตัวพนักงานราชการ หรือบัตรอื่น ๆ ที่มีรูปถ่ายและมี
     เลขประจ�าตัวประชาชน 13 หลักที่ส่วนราชการออกให้ ไปแสดงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามวันเวลาและสถานที่   ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561
     ดังกล่าวด้วย
                     ขอแสดงความนับถือ
                                              (นายวชิระ บถพิบูลย์)
                                             ประธานกรรมการด�าเนินการ
                    (นายวชิระ บถพิบูลย์)             สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด
                    ประธานกรรมการด�าเนินการ
                  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด
     ฝ่ายธุรการ ต่อ 103 - 105
     หมายเหตุ สมาชิกสามารถดาวน์โหลดรายงานประจ�าปี 2561 ได้ที่ www.Koratcoop.com


           การประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2561 วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561
        ณ ห้องประชุมอาคารลิปตพัลลภฮอลล์ 2,000 ที่นั่ง และขอเชิญสมาชิกลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการด�าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
      ตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.00 น. ณ อาคารชาติชายฮอลล์ 5,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
             เลขที่ 322 หมู่ 7 ถนนราชสีมา–ปักธงชัย ต�าบลปรุใหญ่ อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
      ระเบียบวาระการประชุม
      ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ  ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณาแผนงานและงบประมาณ ประจ�าปี 2562
      ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 ระเบียบวาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการน�าเงินไปฝากหรือลงทุน
            รับทราบรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ         อย่างอื่น ประจ�าปี 2562
            ครั้งที่ 1/2561            ระเบียบวาระที่ 9  พิจารณาก�าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกัน
            รับทราบรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ         ของสหกรณ์ ประจ�าปี 2562
            ครั้งที่ 2/2561            ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาคัดเลือกและก�าหนดค่าตอบแทน
      ระเบียบวาระที่ 3  รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปี 2561     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจ�าปี 2562
      ระเบียบวาระที่ 4  รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2561 ระเบียบวาระที่ 11 การเลือกตั้ง กรรมการด�าเนินการ ประจ�าปี 2562
      ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน  ระเบียบวาระที่ 12 การเลือกตั้งและก�าหนดค่าตอบแทน
            งบก�าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด ประจ�าปีบัญชี     ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2562
            สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561     ระเบียบวาระที่ 13 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
      ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณาการจัดสรรก�าไรสุทธิ ประจ�าปี 2561
    website : www.koratcoop.com l E-mail : koratcoop@hotmail.co.th l facebook : สหกรณ์สาธารณสุขโคราช
   1   2   3   4   5   6