Page 5 - คู่มือสมาชิก - สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด
P. 5

- 5 -
     สวัสดิการที่สมาชิกมีสิทธิได้รับจากสหกรณ์

     ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย


     สมาชิกเป็นเจ้าของบ้าน ได้รับไม่เกิน 5,000 บาท
     สมาชิกเป็นผู้อาศัย    ได้รับไม่เกิน 3,000  บาท

       ส่งเรื่องภายใน 60 วัน


     ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก

      สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ซึ่งได้แก่ คู่สมรส หรือ บิดามารดา


      หรือบุตรสมาชิก ในอัตรา ดังนี้
     สมาชิกที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ ไม่เกิน  5 ปี    จ่ายเงินให้   1,000  บาท

     สมาชิกที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ มากกว่า 5 - 10 ปี จ่ายเงินให้   2,000  บาท

     สมาชิกที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ มากกว่า 10 - 15 ปี จ่ายเงินให้  3,000  บาท

     สมาชิกที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ มากกว่า 15 - 20 ปี จ่ายเงินให้  4,000  บาท

     สมาชิกที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ มากกว่า 20 ปีขึ้นไป จ่ายเงินให้  5,000 บาท     เงินทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก  กรณีสมาชิกเสียชีวิต


      o เป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปีขึ้นไป จ่าย 100,000 บาท จ่ายเพิ่มปีละ 5,000 บาท
      o เป็นสมาชิกตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป  จ่ายสูงสุด 250,000 บาท          ยื่นเรื่องขอรับเงินภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เสียชีวิต


     ทุนสวัสดิการเพื่อเป็นทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกและสมาชิก  สิทธิ

      ทุนการศึกษาที่จ่ายให้กับบุตรสมาชิกที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้นบุตรบุญธรรม

      กรณีสามี ภรรยา เป็นสมาชิกทั้ง 2 คน จะขอรับทุนของบุตรคนเดียวกันไม่ได้ กรณีมีบุตร หลายคน

     หรือบุตรแฝด สามารถยื่นขอรับทุนได้ตามช่วงชั้นการศึกษาที่ก าหนดในปีบัญชีเดียวกันได้

     หลักเกณฑ์  สหกรณ์จะจ่ายทุนการศึกษา ฯ ตามช่วงชั้นการศึกษาประจ าปีบัญชีนั้น ๆ

         ทุนบุตรสมาชิกที่ก าลังศึกษาอยู่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4             ทุนละ 1,000 บาท

        ทุนบุตรสมาชิกที่ก าลังศึกษาอยู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า       ทุนละ 1,500 บาท

        ทุนบุตรสมาชิกที่ก าลังศึกษาอยู่ ชั้นอุดมศึกษาปีที่ 2 หรือ

        ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ อนุปริญญา หรือเทียบเท่า        ทุนละ 2,000 บาท

        ทุนบุตรสมาชิก ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า          ทุนละ 2,000 บาท

        ทุนสมาชิก เมื่อส าเร็จการศึกษาการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ทุนละ 2,000 บาท
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10