Page 4 - คู่มือสมาชิก - สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด
P. 4

- 4 -

   การถือหุ้นและรับเงินฝากจากสมาชิก


     การถือหุ้น

      หุ้นสหกรณ์มีมูลค่าหุ้นละ 10 บาท


      สมาชิกส่งช าระค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินได้รายเดือน โดย
       หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินได้รายเดือนส่งต่อสหกรณ์

      การงดส่งหุ้นรายเดือน สมาชิกต้องส่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และมีจ านวนไม่น้อยกว่า 300,000

       บาท และไม่มีหนี้สินอยู่กับสหกรณ์ ในฐานะผู้กู้ หรือผู้ค้ าประกัน

      การจะงดส่งหรือลดการถือหุ้นให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบและมติของคณะกรรมการด าเนินการ


   การรับเงินฝากจากสมาชิก

   ออมทรัพย์        ดอกเบี้ยร้อยละ 1.35 ต่อปี ฝากถอนขั้นต่ าครั้งละ 100 บาท ขึ้นไป

   ออมทรัพย์พิเศษ

       ดอกเบี้ยร้อยละ 2.60 ต่อปี ฝากถอนขั้นต่ าครั้งละ 1,000 บาท ยอดฝาก 100,000 บาท

   คิดดอกเบี้ยทบต้น ให้ทุก 6 เดือน (3 1 มี.ค. , 3 0 ก.ย.) ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง ถอนครั้งที่ 2 และครั้งต่อไป
   เสียค่าธรรมเนียม ในอัตราร้อยละ 1 ของจ านวนเงินที่ถอน และค่าปรับอีกครั้งละ 500 บาท


   ประจ า

       ดอกเบี้ยร้อยละ 3.10 ต่อปี (เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก คงเหลือดอกเบี้ยสุทธิ 2.635 ต่อปี)

   ฝากขั้นต่ าครั้งละ 10,000 บาท ระยะเวลาฝากต้องไม่น้อยกว่า 12 เดือน การถอนก่อนก าหนด
   ต้องไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ เมื่อครบก าหนดโอนดอกเบี้ย

   เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
    น าเงินสดฝากด้วยตนเองหรือฝากผ่านธนาคารเพื่อเข้าบัญชีสหกรณ์ฯหรือหัก ณ ที่จ่ายรายเดือน
     แล้วแต่กรณี

    บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ ากัด

   เลขที่บัญชี  ธ.กรุงไทย สาขานครราชสีมา 301-1-52815–2   ธ.ออมสิน สาขาถนนจอมพล 0 - 5459005667 – 4

             ธ.กรุงเทพ สาขาถนนอัษฎางค์  538–419699-3  ธกส. สาขานครราชสีมา   020 – 013818 - 417


       การฝากหรือถอนเงินที่ส านักงานสหกรณ์เปิดบริการระหว่างเวลา 08.30 – 15.00 น. ของวันท าการ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9