Page 12 - คู่มือสมาชิก - สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด
P. 12

- 12 -

                           สิทธิของสมาชิก

     (1) มีสิทธิได้รับบริการทางธุรกิจและสวัสดิการต่าง ๆ จากสหกรณ์
        1.1 มีสิทธิในการถือหุ้นของสหกรณ์ได้ไม่เกินหนึ่งในห้าของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมดที่สหกรณ์

            มีอยู่ในเวลานั้นและมีความรับผิดเพียงไม่เกินเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ

      1.2 มีสิทธิในการฝากเงินกับสหกรณ์

       1.3 มีสิทธิในการกู้ยืมเงินและค้ าประกันเงินกู้ตามระเบียบของสหกรณ์

       1.4 มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการตามระเบียบของสหกรณ์

       1.5 มีสิทธิในการโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์
     (2) มีสิทธิเข้ารับการศึกษาอบรมตามที่สหกรณ์จัดให้

     (3) เข้าร่วมประชุมตามที่สหกรณ์ก าหนดเพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน

     (4) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ

     (5) มีสิทธิเลือกตั้งและสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการด าเนินการ หรือ

        ผู้ตรวจสอบกิจการ หรือผู้แทนสมาชิก

     (6) สิทธิอื่น ๆ ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์

                           หน้าที่ของสมาชิก
     (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์

     (2) เข้าประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย

     (3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข็มแข็ง
     (4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์

     (5 ) ร่วมมือกับคณะกรรมการด าเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง

     สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ ากัด


     529/1 ถนนจอมพล  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  30000

     Facebook       :   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ ากัด
     Website        :   www.koratcoop.com

     Email         :   koratcoop@hotmail.co.th
     Line Official ID  :     @koratcoop

     โทรศัพท์       :    044-341441-3 , 044-341454

     โทรสาร        :    ธุรการ 044-248227 , การเงิน 044-254614
        โทรศัพท์มือถือ


        ธุรการ         097-9201710  ทะเบียนหุ้นหนี้
        สินเชื่อ        095-6048603  เทคโนโลยีสารสนเทศ }
        สมาชิกสัมพันธ์   095-6145107   บัญชี              098-2701710


        การเงิน        081-7605034   ศูนย์ประสานงาน สสธท.  094-3561983
   7   8   9   10   11   12