Page 1 - คู่มือสมาชิก - สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด
P. 1

คู่มือสมาชิก        สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ ากัด           หลักการสหกรณ์

            1. การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง

            2. การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย

            3. การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก

            4. การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ


            5. การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ

            6. การร่วมมือระหว่างสหกรณ์

            7. ความเอื้ออาทรต่อชุมชน            วิสัยทัศน์

               “เราจะเป็นผู้น าสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ”


            เป้าประสงค์


            1. เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคง

            2. มีหุ้นและเงินฝากที่เพียงพอ

            3. สมาชิกได้รับผลตอบแทนและบริการที่พึงพอใจ


            4. สมาชิกมีส่วนร่วมตามอุดมการณ์สหกรณ์

            5. ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ

            6. ได้รับการรับรองให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับประเท


                                                    16 เมย.63
   1   2   3   4   5   6