ด้วยศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด มีความจำเป็นในการศึกษาดูงานที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566เพื่อพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลและนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้และพัฒนาการทำงานของศูนย์ประสานงานฯ ให้เป็นไปตามที่สมาคมฯกำหนด จึงมีมติให้ศูนย์ประสานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด ปิดทำการในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566

เอกสารแนบ

1. ประกาศปิดทำการ ดาวน์โหลด

แชร์ข่าวนี้ :