ท่านสมาชิกกลุ่มข้าราชการบำนาญ    ที่รับเงินเดือน  จ่ายตรง

จากกรมบัญชีกลาง ที่มีรายการหักเงินฝากออมทรัพย์/ออมทรัพย์พิเศษ 

รายเดือน และได้รับข้อความใน  KC CONNECT  ว่ามีเงินฝากเข้าบัญชี 

ในวันที่  16  สิงหาคม 2564  นั้น    สหกรณ์ขอเรียนว่า รายการดังกล่าว 

อยู่ในระหว่างการประมวลผลเรียกเก็บเงินล่วงหน้า เดือนกันยายน  2564 

จึงทำให้รายการหักเงินฝากของเดือนสิงหาคม  2564  แจ้งเตือนไปยัง 

KC CON NECT  หากสหกรณ์ได้รับเงินจากกรมบัญชีกลาง จะนำเข้าบัญชี

ของท่าน ในวันที่  26  สิงหาคม  2564  ต่อไป

 

แชร์บทความนี้ :