ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ นั้น สหกรณ์จะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด ซึ่งมีผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก จำนวน 7 ราย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารแนบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดาวน์โหลด

แชร์บทความนี้ :