มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  มีมติอนุมัติโอนเงินค้างจ่ายต่างๆ  เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน จำนวน 3 ราย 

เงินรอตรวจสอบที่ไม่ทราบชื่อผู้โอน(จำนวน 4 รายการ)  เพื่อเข้าเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ 

ตรวจสอบรายละเอียดได้ตามประกาศของสหกรณ์

 

เอกสารแนบ

การโอนเงินค้างจ่ายต่าง ๆ เข้าเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ ดาวน์โหลด

แชร์บทความนี้ :