เรียน สมาชิกสหกรณ์

          ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 พิจารณาระเบียบวาระที่ 14 อนุมัติเป็นหลักการโอนเงินค้างจ่ายต่าง ๆ เข้าเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ โดยสหกรณ์มีเงินรอตรวจสอบค้างจ่ายต่าง ๆ ประกอบด้วย เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย เงินรอจ่ายคืน และเงินรอตรวจสอบฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งสมาชิกยังไม่มาขอรับเงินดังกล่าวเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปีขึ้นไป จึงขอให้ท่านตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินจากเว็บไซต์สหกรณ์ และขอให้มาติดต่อขอรับเงินได้ที่สำนักงานสหกรณ์ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 หากพ้นกำหนดวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สหกรณ์จะดำเนินการโอนเงินค้างจ่ายต่าง ๆ เข้าเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ ตามมติต่อไป

เอกสารแนบ

รายชื่อและรายละเอียดเงินค้างจ่าย ดาวน์โหลด

แชร์บทความนี้ :