การยื่นกู้สำหรับสมาชิกที่ถ่ายโอนไป อบจ. ให้ใช้หนังสือ “ยินยอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หักเงินชำระค่าหุ้น ชำระหนี้

หรือเงินอื่นใด ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด”   เพิ่มเติมจากแบบฟอร์มเดิมทุกประเภท

 

เอกสารแนบ

คลิก Download แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมให้ อบจ. หักเงินชำระให้แก่สหกรณ์ฯ --------------------------------------> ดาวน์โหลด

แชร์บทความนี้ :