ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่

       ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราขสีมา จำกัด  วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรือเทียบเท่า (โดยมีความรู้วิชาบัญชีไม่ต่ำกว่า 15 หนวยกิต)

เอกสารแนบ

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ดาวน์โหลด

แชร์บทความนี้ :