ตามที่สหกรณ์ประกาศเลื่อนการประชุมศึกษาอบรม "โครงการประชุมสมาชิกตามหลักการสหกรณ์" รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 บัดนี้ สหกรณ์ได้กำหนดจัดฝึกอบรมออนไลน์ให้กับผู้สมัครเฉพาะคนที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป เพื่อให้ได้สิทธิ์กู้ตามระเบียบฯ

การดำเนินการ

1. สหกรณ์จัดส่งเอกสารการให้ความรู้แก่สมาชิก

2. จัดทำแบบทดสอบความรู้ ประมาณวันที่ 10 เม.ย. 63

3. ออกประกาศนียบัตรผ่านการอบรม

 

สมาชิกสามารถตรวจสอบราบชื่อและดาวโหลดเอกสารประกอบการอบรมออนไลน์ได้จากเอกสารแนบ (ด้านล่าง)

เอกสารแนบ

รายสมาชิกที่มีสิทธิ์อบรมออนไลน์ ดาวน์โหลด

เอกสารชุดที่ 1 อุดมการณ์ หลักการณ์และวิธการสหกรณ์ ดาวน์โหลด

เอกสารชุดที่ 2 พรบ. ข้อบังคับ สิทธิ หน้าที่ สมาชิก ดาวน์โหลด

เอกสารชุดที่ 3 การออมทรัพย์ ดาวน์โหลด

เอกสารชุดที่ 4 ข้อมูลทางการเงิน ดาวน์โหลด

เอกสารชุดที่ 5 ข้อควรรู้ในรายงานประจำปี ดาวน์โหลด

เอกสารชุดที่ 6 การฝากเงินค่าหุ้น ดาวน์โหลด

เอกสารชุดที่ 7 การให้บริการเงินกู้และสวัสดิการณ์ต่าง ๆ ดาวน์โหลด

แชร์บทความนี้ :