เงินงวดที่สมาชิกต้องส่งต่อสหกรณ์ แบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้

1. ค่าหุ้นรายเดือน  ตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์  สมาชิกต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน โดยหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้ดำเนินการหักส่งต่อสหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของเงินได้รายเดือน หากมีเศษให้ปรับขึ้นเป็นหลักสิบ หากส่งชำระครบ 12 งวดแล้ว มีหุ้นครบ สามแสนบาท ก็สามารถแสดงความจำนงในการของดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้  กรณีที่สมาชิกไม่มีเงินได้รายเดือน เช่น สมาชิกเกษียณอายุราชการและรับบำเหน็จ หรือสมาชิกที่ลาออกจากราชการและไม่มีรายได้ที่แน่นอนและขอคงสมาชิกภาพต่อสหกรณ์  ต้องส่งชำระค่าหุ้น  รายเดือนไม่น้อยกว่าเดือนละ 200 บาท
   หากไม่ส่งเงินค่าหุ้นตามรายละเอียดดังกล่าว โดยขาดส่งชำระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน หรือขาดชำระรวมถึงหกงวดในปีบัญชีนั้นๆ โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์  จะมีผลทำให้พ้นจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ทันที
   

2. เงินงวดชำระหนี้ สมาชิกที่กู้เงินจากสหกรณ์ จะต้องส่งชำระหนี้ ต้นเงิน และดอกเบี้ย รวมกัน เดือนละเท่าๆกัน ทุกเดือน จนกว่าจะครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้
   หากค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกัน เป็นเวลาถึงสามเดือน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ถึงสามครั้งในปีบัญชีนั้น จะมีผลทำให้พ้นจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ทันที

   สมาชิกพึงตรวจสอบเงินได้รายเดือนที่ได้รับในแต่ละเดือน จากเงินที่เข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกว่าเงินที่ได้รับ ถูกหักเป็นเงินส่งสหกรณ์ตามข้อ 1 หรือ 2 หรือไม่ หากสงสัยว่าเงินเดือนยังไม่ถูกชำระสหกรณ์ ให้รีบติดต่อกับสหกรณ์เพื่อชำระโดยด่วน มิฉะนั้นอาจมีผลกระทบต่อสมาชิกตามรายละเอียดข้างต้น
   ข้อปัญหาที่สหกรณ์ไม่ได้รับการส่งเงินงวดจากหน่วยงานสมาชิก มีปัจจัยหลายอย่างเช่น สมาชิกลาออกจากราชการ , สมาชิกย้ายหน่วยงานโดยต้นสังกัดไม่แจ้งสหกรณ์ทราบ , หน่วยเบิกเงินเดือน ได้ย้ายหน่วยเบิกไปที่อื่น (สหกรณ์จะส่งรายการเรียกเก็บไปที่หน่วยงานเดิมหากไม่ได้รับแจ้งจากหน่วยงาน)

แชร์บทความนี้ :