สหกรณ์สนับสนุนทุนต่อเนื่องแก่บุตรสมาชิก

นายแพทย์วิญญู   จันทร์เนตร   ประธานกรรมการ  และ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์  ชุดที่  47   

มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องประจำปีการศึกษา  2566      แก่  นางสาวสัญจิตา  วิเวก   

กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่  1     คณะพยาบาลศาสตรบัณฑิต     สถาบันพระบรมราชชนก

บุตรีของ นายธนกร วิเวก สมาชิกหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำบลโคกกรวด   อำเภอเมืองนคราชสีมา   เมื่อวันที่  21  กันยายน 2566

ณ   ห้องประชุมชั้น 3    สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา  จำกัด

 

Bridge
 

วันเวลา/สถานที่ : 21 ก.ย. 2566   13.30    ห้องประชุมชั้น 3

แชร์กิจกรรมนี้ :