เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕    ขอพระองค์ทรงพระเจริญ   

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46

ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่และสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด

วันเวลา/สถานที่ : 27 ก.ค. 2565   07.00น.    สหกรณ์ฯ

แชร์กิจกรรมนี้ :