การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด  

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565   

ณ เทอร์มินอลฮอลล์ ชั้น 4  

ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช

Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 

วันเวลา/สถานที่ : 7 ก.พ. 2565   09.00    ณ เทอร์มินอลฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช

แชร์กิจกรรมนี้ :