สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด  นำโดย นางอารี  โคตรประทุม กรรมการและเลขานุการ 

พร้อมด้วยกรรมการดำเนินการ  และเจ้าหน้าที่สหกรณ์  บริจาคน้ำดื่ม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ

ให้บุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์โรคระบาด Covid-19   ให้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

นครราชสีมา   โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา    และโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา      

วันที่  15  กรกฎาคม 2564   ณ อาคารผู้ป่วยนอก 

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และห้องเอ็มซีซีฮอลล์ เดอะมอลล์ นครราชสีมา

 

สหกรณ์ฯขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน

Bridge
 
Bridge
 

วันเวลา/สถานที่ : 15 ก.ค. 2564   09.00    รพ.มหาราชนครราชสีมา , เดอะมอลล์โคราช

แชร์กิจกรรมนี้ :