การประชุมประจำเดือนสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 8 / 2564  

  วันพุธที่  30  มิ.ย. 2564  

 นายแพทย์วชิระ บถพิบูลย์ ประธานกรรมการ

ดำเนินการ  เป็นประธานในการประชุมฯ 

พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45 

โดยเรื่องวาระการประชุม มีดังนี้  

- การรับรอง รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2564 

  และครั้งที่พิเศษ/2564  

- รายงานผลการตรวจสอบกิจการ  โดย

  คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

- รับทราบรายงานกิจการในรอบเดือน 

- รับทราบ รายการรับ-จ่ายเงินของสหกรณ์ 

- รับทราบข้อเสนอแนะ

  จากผู้แทนสหกรณ์จังหวัด ฯ 

- รับทราบข้อเสนอแนะ

  จากผู้แทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ฯ

- พิจารณารายงานผลการประชุมคณะกรรมการต่างๆ

- พิจารณาสมาชิกใหม่/สมาชิกสมทบ

- พิจารณาสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้นรายเดือน

- พิจารณาสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงส่งเงินงวดชำระหนี้

- พิจารณาสมาชิกขอผ่อนเวลาการชำระหนี้เงินกู้

  ในสถาณการณ์เกิดโรคระบาด

- พิจารณาสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน

- พิจารณารายงานผู้ค้ำประกันบกพร่อง

- พิจารณาสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝาก

- พิจารณาสมาชิกลาออก/คงสมาชิกภาพ/

  ขาดสมาชิกภาพ

- พิจารณาขอรับเงินทุนสาธารณประโยชน์

  และค่าใช้จ่ายต่างๆ

- พิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 

   และระเบียบของสหกรณ์ อันประกอบไปด้วย 

> ร่าง ข้อบังคับสหกรณ์ฯ

> ร่าง กำหนดการ/ประกาศ/ระเบียบวาระ

   การประชุมใหญ่วิสามัญฯ

> ร่าง ระเบียบว่าด้วยบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง

   เป็นคณะกรรมการดำเนินการฯ

> ร่าง ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก

   สหกรณ์ พ.ศ.2564

   และการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่บุตรสมาชิกฯ

   เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

   ณ  ห้องประชุมชั้น 3   สำนักงานสหกรณ์ ฯ

Bridge
 

วันเวลา/สถานที่ : 30 มิ.ย. 2564   10.00    ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์

แชร์กิจกรรมนี้ :