Back

[ประกาศ] ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
Share

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด ได้ประกาศสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา โดยทำการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7 - 31 พฤษภาคม 2562 และดำเนินการสอบคัดเลือก เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 นั้น บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกตามลำดับ รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารแนบท้าย
ทั้งนี้ให้ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลาราชการ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวสหกรณ์ถือว่าท่านสละสิทธิ์ สหกรณ์จะดำเนินการเรียกผู้ที่สอบได้ลำดับถัดไปมารายงานตัวต่อไป ทั้งนี้สหกรร์จะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

 

    17 มิ.ย. 62 (09:02)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ [PDF]