Back

[ประชาสัมพันธ์] โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่บุตรสมาชิก ประจำปีบัญชี 2562
Share
วัตถุประสงค์
สหกรณ์ให้ทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องแก่บุตรสมาชิก 1 ทุน โดยจ่ายภาคการศึกษาละ 5,000 บาท จนจบการศึกษา เท่าระยะเวลาเท่าหลักสูตรที่ได้รับทุนกำหนด

คุณสมัตรผู้ขอรับทุน
1. สมาชิกที่จะขอรับทุนการศึกษาให้แก่บุตร จะต้องมีเงินได้รายเดือนไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท และจะต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายยกเว้นบุตรบุญธรรมที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ในสถาบันการศึกษาของรัฐ ในวันรับสมัคร
2. ต้องเป็นสมาชิกที่มีการชำระค่าหุ้น และค่าธรรมเนียมแรกเข้าก่อนวันรับสมัคร

กำหนดรับสมัคร
ตั้งแต่ 1 กรกฏาคม - 30 สิงหาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

 

    31 พ.ค. 62 (11:19)

ประกาศรับสมัครต่อเนื่อง [PDF]