Back

[ประกาศ] รับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกและสมาชิก ประจำปีบัญชี 2562
Share
หลักเกณฑ์การจ่ายทุนการศึกษา
1. จ่ายเมื่อบุตรสมาชิกเข้าศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทุนละ 1,000 บาท
2. จ่ายเมื่อบุตรสมาชิกเข้าศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุนละ 1,500 บาท
3. จ่ายเมื่อบุตรสมาชิกเข้าศึกษาอยู่ชั้นอุดมศึกษาปีที่ 2 หรือเทียบเท่า ทุนละ 2,000 บาท
4. จ่ายเมื่อบุตรสมาชิกสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุนละ 2,000 บาท
5. จ่ายเมื่อสมาชิกสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุนละ 2,000 บาท

กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่ 4 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

 

    31 พ.ค. 62 (11:17)

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา [PDF]