Back

[สส.พชพ.] ประกาศรับสมัครสมาชิกใหม่ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
Share

[สส.ชสอ.] ประกาศรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษอายุไม่เกิน 65 ปี
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2562
คุณสมบัติ
1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมา จำกัด หรือ คู่สมรส
2. ไม่จำกัดอายุ
3. มาสมัครด้วยตนเอง

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

 

    8 พ.ค. 62 (15:07)

รับสมัครสมาชิกใหม่ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [PDF]