Back

[สส.ชสอ.] ประกาศรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษอายุไม่เกิน 65 ปี
Share
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2562
คุณสมบัติ
1. ประเภทสามัญ
- เป็นสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- มีสุขภาพแข็งแรง ณ วันสมัคร
- อายุไม่เกิน 65 ปี (นับปี พ.ศ.ผู้ที่เกิดหลังปี 2497)
2. ประเภทสมทบ
- เป็นคู่สมรสของสมาชิก สส.ชสอ.
- เป็นบิดา มารดา ของสมาชิก สส.ชสอ.
- เป็นบุตร บุตรบุญธรรม ของสมาชิก สส.ชสอ.
- เป็นเจ้าหน้าที่ ของสมาชิก สส.ชสอ.
- มีสุขภาพแข็งแรง ณ วันสมัคร
- อายุไม่เกิน 65 ปี (นับปี พ.ศ.ผู้ที่เกิดหลังปี 2497)

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

 

    8 พ.ค. 62 (14:55)

ประกาศรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษไม่เกิน 65 ปี [PDF]

โบรชัวร์ประชาสัมพันธ์ [PDF]