Back

[ประกาศ] รับสมัครเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
Share

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่วันที่ 7 – 31 พฤษภาคม 2562  ในวันและเวลาราชการ

อัตราเงินเดือน 15,920 บาท

คุณสมบัติเบื้องต้น

1. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่นที่เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ โดยลงทะเบียนเรียนวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิจ
3. หากมีประสบการณ์ในการออกแบบพัฒนาเว็บไซต์และหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดเป็นไปตามสำเนาประกาศแนบท้าย

 

    2 พ.ค. 62 (11:07)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ [PDF]

ใบสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ [PDF]