Back

โครงการส่งเสริมงานวิจัยสำหรับสมาชิกสหกรณ์หรือบุตร เงินสนับสนุน 40,000 บาท
Share
โครงการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนางานสหกรณ์ โดยมอบเงินทุนสนับสนุนการทำวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ แก่สมาชิกหรือบุตรที่มีความประสงค์ทำงานวิจัย ในระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ตามเอกสารแนบท้าย

 

    13 ก.พ. 62 (10:58)

ประกาศโครงการทุนวิจัยและใบสมัคร [PDF]