Back

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
Share
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ นั้น สหกรณ์จะดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด ซึ่งมีผู้สมัครมีสิทธิ์สอบคัดเลือก จำนวน 27 ราย รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

    12 ก.พ. 62 (10:28)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ [PDF]