Back

สหกรณ์ฯมีความประสงค์จะจัดจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน พร้อมรั้วลวดหนามและปรับเกลี่ยพื้นที่
Share

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด

เรื่อง  จัดจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมรั้วลวดหนามและปรับเกลี่ยพื้นที่


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด มีความประสงค์จะจัดจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อม

รั้วลวดหนามและปรับเกลี่ยพื้นที่  บนที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 80010 ระวาง 5338 I 2252 เลขที่ดิน 292 เล่ม 801

หน้า 10 หน้าสำรวจ 4181 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ดิน 2 ไร่  - งาน  

-  ตารางวา โดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 6  ในวงเงินงบประมาณไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

ผู้สนใจเสนอราคาให้ติดต่อขอรูปแบบรายการประมาณราคาค่าก่อสร้างและรายละเอียดคุณลักษณะ

พัสดุได้ที่สหกรณ์  กำหนดส่งใบเสนอราคา ไม่เกินวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 08.30 – 16.30 น.

เว้นวันหยุดราชการ โดยสหกรณ์กำหนดเปิดซองและตกลงราคาในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น.

จึงขอเชิญผู้เสนอราคาทุกรายเข้าชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้างต่อคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วย

 

    11 ก.พ. 62 (14:40)

ประกาศจัดจ้างและใบเสนอราคา [PDF]

รายละเอียดกำแพงกันดิน [PDF]

รายละเอียดประตูรั้ว [PDF]

รายละเอียดรั้วเสาต่อ [PDF]